ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-GbôP-¤Dm-ÆÛh-GŸÝP-¾-iÐ-MºÛ-zMãh-D-Gbh-GTôG-fÞzü


2007.05.23

{}ü üM¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ- hï-¼ÛP-»ôPÅ-Ez-ljm-fô-ŸÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ljm-fô-hïºÛ-mP- ÍÛm‡¼mï‡-º¤- JÀôG-ºyÛm-iÔ-MºÛ-zMãh-mÅ-M¾-Dz-ºGº-ŸÛG-GÛ-Vz-ÆÛh-fôG-¤Û-¤P-±ôÅ-GŸÝP-GÛ-¿e-Iâz-hP- Vz-ÆÛh-º²Ûm-ÇePÅ-ÅôGÅ-hP-¤Û-¤fÞm-qºÛ-¼P-hzP-Tm-HÛ-¾PÅ-xôGÅ-º²Ûm-¤Dm-±ôºÛ-fôG-ÆÛh-GŸÝP-hï-±ôÅ-z;G-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-q-»Ûm-mºP- ÍÛm‡¼mï‡-º¤- JÀôG-ºyÛm-iÔ-M-mÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-¤Dm-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-DG-¾-h¤G-ºfz-¯ô¤-MãºÛ-ŸÛ-zºÛ-¤±ôm-V-G®ô-zô-hï-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zÁh-Mz-»ôh-q-¼ïh- ºyâ¾-VºÛ-hÝÅ-¼zÅ-ºhÛºÛ-mP- ¼P-hzP-Tm-HÛ-¬-zXôh-hP-zŤ-±ß¾-HÛ-fôz-fP-¯ôh-JÀïP-‚ïh-MãºÛ-¤±ôm-V-Gż-q-G®ô-zô-hï-mÛ- ÍÛm‡¼mï‡-VGÅ-»ôG-¼ïh-TïÅ- M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qº¤- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-HÛ-M¾-uÛºÛ-ºGm-º²Ûm-G®ô-zô-¿U¤- ͺï-¼Ûm-Dºm- HÛÅ-Zï-V¼-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-zºÛ-ljm-fôºÛ-ºGô-zXôh-hÝ-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- ljm-fô-hïºÛ-mP- M-mG-hP- ÍÛ-¼m- ÍÛ-WÛz-=Û- Å×ô-lÛ-Í-¼ï-Ç~Û-»- ÅôGÅ-ˆÛ-ÆÛh-GŸÝP-h¤ÛGÅ-ÅÞ-fï¼-zbôm-GmP-Çeï- M¾-Dz-hï-±ôºÛ-GŸÝP-GÛÅ- º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-JÀôG-ºyÛm-iÔ-MºÛ- zhG-qô-DG-hP-¾G-£ï¾-‚Å-fôG-¤Û-¤P-±ôÅ- ÍÛm‡¼mï‡-HÛ-zMãh-¾¤-fôG-¾-wm-±ßm-zŤ-±ß¾-Áôh-q-hP- Gb¤-JÀïP-‚Å-qºÛ-‚-uôh-fôG-¾-z¿e-ŸÛz-hP-Åô-¥ã¾-Mz-Çeï- hqï¼-m- M-mG-mP-ÍÛm‡¼mï‡-HÛ-zMãh-¾¤-fôG-¾-M-¤Û-wm-±ßm-hz¼- M-mG-GŸÝP-GÛ-Vz-ÆÛh-hP-¤Û-¤fÞm-qºÛ-zŤ-±ß¾-Áôh-¤Dm-±ô-z®ôm-ºWâG-»P-‚Å-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-ÍÛm‡¼mï‡-HÛ-zMãh-¾¤-fôG-¾- zôh-hP- zôh-¤ÛºÛ-fôG-¾-º²Ûm-qºÛ-zŤ-±ß¾-hP- Gb¤-zXôh-¼ÛGÅ-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- ¡h-hï-z;G-Çkô¤-‚Å-»ôh-¼ïh- hï-¿e¼-»Ûm-mºP- ºIô-z-¤ÛºÛ-¼ÛGÅ-ÅÞ-GbôGÅ-q¼- Ÿïh-ÇoP-hP- zÅÞm-ÇoP-¤ïh-q¼- ¼P-hzP-PP- GmÅ-±ß¾-º±ô¾-¾ïm-‚ïh-»G-GÛ-fôz-fP-»ôh-qÅ-¤-¸h- ¼P-hzP-hP- ŸÛ-zºÛ-PP-Åô-ÅôºÛ-»Ûh-VïÅ-hP- Åô-ÅôºÛ-zŤ-±ß¾-Áôh-»G-GÛ-¼P-hzP-hP- fôz-fP-¯ôh-JÀïP-‚ïh-Mã¼-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-Åï¤Å-ÁÝGÅ-m¤-»P-VGÅ-ˆÛ-¤Ûm-ŸïÅ-DÅ-¾ïm-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་དངོས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་བར་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཚབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎