M¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¯ôh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-»ôP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ü


2005-10-01
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¯ôh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-iG-¾Å-¤±¤Å-ºWôG-GÛÅ-ŸÛ-ºIÛGÅ-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-zCæm-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-ºhÝGü ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-ºGô-Çkôh-hÝ- ¹-z-GÅÞ¤-¼ÛP-iG-Lô¾-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-Çeï- hïºÛ-hz¼-¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-M¾-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-Mã¼-lôG-¯-GTÛG-OÛ¾-‚ïh-MãºÛ-¼ï-z-zTPÅ-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- ºôm-ˆP-M¾-qô-H-mïm-jË-¼º-¤VôG-GÛÅ-hï-¤±ßPÅ-ˆÛ-Gž-zOGÅ-GP-»P-GmP-¤ïh-q-¼ïh- M¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¯ôh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï- mÛ-;ô-¾-Åï- È-¶m- HÛÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GZÛÅ-;Å-hPôÅ-ºƒï¾-ŸÛ-ºIÛGÅ-ºhôh-ˆÛ-»ôh-m- xôGÅ-GZÛÅ-;Å-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-¼ÛP- ¤ï-ºwïm-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚ïh-hGôÅ-q-¤-¸h-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-z¯ÛºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-¾G-¾ïm-zÇe¼-MãºÛ-h¤-zTº-»P-zŸG-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-M¾-Å-;f-¤m-Iâ¼-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- DôP-ZÛm-zŸÛ-¼ÛP-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-mP-M¾-qô-H-mïm-jË-¼º-¤VôG-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-ÆÛh-GŸÝP-¤DÞ-zÇkÝ-GmP-Çeï-ÆÛh-hzP-»ôPÅ-µôGÅ-ÇKï¼-zŸïÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-ŸÛz-ºWâG-Vïh-wïzÅ-GmP-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།