Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-q-±ô¼-¼P-hzP-fôG-Gb¤-zÁh-Çtï¾-z¼-VôG-¤Vm-vh-ºhÝG


2008-04-03
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-mÅ-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-¯ïh-ºIm-q-±ôÅ-¼P-hzP-GÛ-fôG-mÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-VôG-GÛ-¼ïh-GÅÞPÅ-ºhÝGü zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Zï-V¼-²-iG-bà-xÛm-q-hïÅ-¼ÛP-¤Ûm-M-mG-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-¯ïh-ºIm-q-DG-TÛG-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-¤P-hG-TÛG-»ôP-zŸÛm-qºÛ-hÝÅ-±ôh-ºhÛ¼-h-¼ÛP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-mÅ-uÛ-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü uÛ-zOGÅ-hïºÛ-mP-ü ¯ïh-ºIm-q-±ôºÛ-fôG-zbP-º²Ûm-hP-ü fï-‚ãÅ-‚ïh-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-P-±ô¼-‚ãÅ-z;ôh-¯-z-mÅ-‚Å-¤-‚ãP-z-hP-ü ºhÛºÛ-fôG-JÀïP-ÇÀôP-GP-»P-‚ãP-»ôh-¤-¼ïh-¾-¯ïh-ºIm-q-±ôÅ-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-FÛ¤Å-hP-ü OÛG-GŸÛ-hP-¤Û-ºG¾-zºÛ-fôG-mÅ-Gb¤-zÁh-G-¼ï-Çtï¾-mºP-hGG-V-‚ïh-¤Dm-»ôh-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-mÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-Mã¼-¼P-hzP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ˆP-hôm-hPôÅ-ÅÞ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-OÛG-GŸÛºÛ-mP-ü ¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-Vz-ÆÛh-hP-ü VôÅü ¤Û-¼ÛGÅ-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-¿e-zºÛ-Gmh-hôm-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-VôG-GÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-Gž-qô-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།