Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ôÅ-zôh-fh-M-mG-hP-IôÅ-¤ô¾-GmP-zü


2008-03-24
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-Vïm-¤ôºÛ-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô- W׺G-¼×ôG- »ÛÅ-zôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-HÛ-Gmh-hôm-zTÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-hP-¿Ëm-ŸÛ-ºW¤-PP-IôÅ-¤ô¾-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-DôP-GÛÅ- hï-¼ÛP-JËÛ¼Û-ÅÛ-IôP-Eï¼-Íô-¾Û¤-qÛ-»-mP-Íô-¾Û¤-wôG-GÛ-hq¾-ºz¼-Oôm-¤ï-Ÿ¾-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-±ôGÅ-ŸÝGÅ-ˆÛ-Ç+zÅ-ÅÞ- DôP-GÛÅ-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-GôP-ŸÝÅ-z;º-¤ô¾-hï-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP- hï-»P-DôP-GÛÅ- zôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-¾-fÞGÅ-º±z-»ôh-q-hP- »Ûm-mºP-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-±ôGÅ-VßP-hï- ¯ïh-ºIm-HÛ-OÛG-º²âGÅ-ÁÛG-»Ûm-qÅ- º²¤-JÀÛP-GÛ-hzÞ-FÛh-GŸm-hP-¤±ßPÅ-q- M-mG-GŸÝP-¾-Gmh-hôm-hï-ŸÛ-zºÛ-fôG-Åï¾-fzÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-ŸÝ-Mã-¾Å- GŸm-h¤ÛGÅ-zž-¤ïh-q-hP- zôh-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-¾-fÞGÅ-º±z-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-DG-GÛ-fh-M-mG-GŸÝP-GÛ-¿Ëm-ŸÛ-ºW¤-PP-IôÅ-¤ô¾-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- ¹-z-XïÅ-¤-»P- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-T-zºô-hP-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ- IôÅ-¤ô¾-ŸÝ-ºV¼-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།