zôh-ˆÛ-¯ïh-¤ôºÛ-¼Þ-DG-Íô-¾Û¤-wÛG-mP-zŸÝGÅ-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-¾-DÅ-¾ïm-‚Å-¤Û-ºhÝG


2007.12.10

{}ü üM¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¿Ëm-DP-GÛÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ô¼-qï-TÛm-hÝ-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¯ïh-ºIm-mP-zôh-ˆÛ-¯ïh-¤ôºÛ-¼Þ-DG-TÛG-¤Z¤-zŸÝGÅ-‚-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-¾-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-¼ïh-ü h-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-ÅÞh-ÅÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¯ïh-ºIm-¿Ëm-DP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-¯ïh-¤ôºÛ-¼Þ-DG-TÛG-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-mP-zŸÝGÅ-Mã¼-DÅ-¾ïm-¤ïh-q-xÛ¼-zOGÅ-GmP-z¼-zdïm-mÅ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¯ïh-ºIm-¿Ëm-DP-GÛ-ÇKô-ºI¤-hÝ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¤Û-IPÅ-zM-IPÅ-ÁÛG-GÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-GmP-»ôh-q-hP-ü hï-XïÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¯ïh-ºIm-¾Å-DP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-hP-fÞG-ºyh-GmP-»ôh-TÛP-ü hïºÛ-fôG-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ- ¤×Û-Dï¾-w×Û-¾ºô- mÅ-1996¾ô-mÅ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-ºƒï¾-»ôh-OÛG-GŸÛ-DG-¾-ºHã¼-¿kôG-zbP-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-PôÅ-¾ïm-»ôh-qºÛ-M¾-Dz-DG-¤-GbôGÅ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-VôG-GÛ-¤ïh-q¼-zdïm-mÅ-zôh-hï-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-q-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-zdïm-mÅ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-±ôGÅ-¾-zôh-ˆÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-fzÅ-¤ïh-q-ºIï¾-zÁh-GmP-»ôh-TÛP-ü zôh-¤ÛºÛ-Ç+Ý-±z-±ôÅ-qï×-¾Û-ÅÛ-fm-hP- ÈôP-;ôP- fï-¶m-ÅôGÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-DÅ-¾ïm-»ôh-qºÛ-M¾-Dz-IÅ-¤Ûm-»P-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-VôG-GÛ-»ôh-q¼-zdïm- zôh-¤Û-±ô¼-»P-zôh-ˆÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-¯ïh-ºIm-mP-zŸÝGÅ-MãºÛ-fôz-fP-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎