ÍÛ-¼m-HÛÅ-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-ˆÛ-¤Ûm-ŸïÅ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.05.12

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ- ÍÛ-¼m- z;G-Çkô¤-HÛ-ZïÅ-Vh-z;¾-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- lݾ-ym-z¸ô-Cæm-¾Å-GŸÛ-¤±¤Å-ºWôG-‚-ºV¼-¤ïh-¾ÞGÅ- ÍÛ-¼m- HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×-¤ÞjË- ÍïÈ-¤h-mï-Wb- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-GÛÅ-z;G-Çkô¤-¾-z¯Û-¤ïh-zbP-z¼-zdïm- ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-¿S-hP-W¼-¤-mÛ-zTÅ-ˆÛ-¤Û-Ço-n¤Å-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-GP-hGïºÛ-IôÅ-zÇkݼ-GmP-zŸÛm-q-¼ïh- ÍÛ-¼m-HÛÅ-lݾ-ym-¤±ôm-V¼-¤Dô-zºÛ-µÅ- »Þ-¼ï-mÛ»¤- z¸ô-Cæm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm- º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-GÛÅ-z;G-Çkô¤-HÛ-ZïÅ-Vh-ÇS-XïÅ-GZÛÅ-z;¾-»ôh-TÛP- ºôm-ˆP-ÍÛ-¼m-HÛÅ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-Dô-mºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-¤-¸h- lݾ-ym-dôG-ŸÛz-ˆÛ-Eh-¾Å-¤Û-Ço¼-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-hÝ-zTßG-GÛ-¤ïh-q-¼ïh- ¿ËG-q¼-hÝ-ÍÛ-¼m-HÛ-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-HÛ-¾Å-GŸÛºÛ-¼Û¤-q-¤fº-¤¼-ÇÀïzÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ÍÛ-¼m-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×-¤Þl- ÍïÈ-¤h-mï-Wb- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-ˆP- ¾Å-ºV¼-HÛ-¾Å-¼Û¤-¤fº-¤-hï-WÛ-»Ûm-Gž-zÁh-GmP-¤ïh-q-¼ïh- GP-¿e¼-ÍÛ-¼m-HÛ-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-¾Å-GŸÛºÛ-ºGm-º²Ûm-HÛÅ-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-HÛ-¾Å-ºV¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-Mã-»Ûm-qÅ- hï-ºGôG-fzÅ-GmP-z-mÛ- hÝÅ-±ôh-Vßh-¸ôÅ-ÅÞ-zbP-z-»Ûm-q¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎