ÍÛ-¼×m-HÛ-lݾ-ym-¯ôh-GŸÛ-hïÅ-M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-ºƒï¾-z¼-hô-wôG-fïzÅ-Mã-»Ûm-qü


2005-09-28
Share

{}ü üM-G¼-HÛÅ-xÛ-ºƒï¾-fzÅ-¾¤-zMãh- ÍÛ-¼m-HÛ-lݾ-ym-¯ôh-GŸÛ-hï-hG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-ÍÞ-±ßGÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hïÅ-mÝÅ-ÁÝGÅ-Gż-q-fôm-zŸÛm-qºÛ-M-G¼-hP-Í-¤Û-¼Û-;-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z¼-hô-wôG-fïzÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼- h‚Ûm-WÛºÛ-Ç~Û-Ç~Û-ÅÛ-Gż-ºHã¼-HÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝGü IôP-Eï¼- ¶Û-»ï-a- mP-±ôGÅ-qºÛ-M¾-uÛºÛ-lݾ-y-¼z-mÝÅ-ÁÝGÅ-¾Å-DP-GÛ-Mãm-¾Å-±ôGÅ-ºhݺÛ-ż- Í-¤Û-¼Û-;-hP-ºW¼-¤-mÛü wË-¼ïm-ÅÛ- h‚Ûm-»Þ¾-zTÅ-ˆÛÅ-ÍÛ-¼m-HÛ-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-Ç+ô¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¿Ëm-±ôGÅ-¾-ljm-ÅïP-ŸÝ-fzÅ-ˆÛ-Mz-GZï¼-º±ô¾-fzÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü zhÝm-yG-ºhÛ-µôGÅ-¤±¤Å-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-MãºÛ-¸Ûm-ƒÛÅ-IôÅ-ºV¼-ŸÛG-Mãm-¾Å-±ôGÅ-VßP-fôG-zGôÅ-ºIï¤Å-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- xÛ-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-GÅÞPÅ-zŸGü ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-hP-M-mG- M-G¼-zTÅ-ˆÛÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¿Ëm-±ôGÅ-¾-ÍÛ-¼m-HÛ-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-Ç+ô¼-ljm-ÅïP-ŸÝ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-fh-zŤ-±ß¾-¤Û-ºi-z-Gž-zbôm-GmP-»ôh-ÇezÅü Í-¤Û-¼Û-;Å-Çoï-ºFÛh-GmP-zºÛ-ºzh-z¯ôm-hï¼-hGôÅ-PïÅ-Vï-zºÛ-¤P-¤ôÅ-Mz-Bô¼-¤ïh-ÆÛh-q-ŸÛG-¼ïhü ÍÛ-¼m-fôG-GÛ-¸Ûm-ƒÛÅ-IôÅ-ºV¼-hï¼-M-G¼-PôÅ-mÅ-Mz-Bô¼-‚-Mã-hï-ºGG-¯ºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü M-G¼-HÛÅ- ÍÛ-¼m-¾-hÝÅ-±ôh-¤P-®¤-vôh-hGôÅ-Mã-hP-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-HÛ-¯ôh-½‰ôG-hï-hG-xÛ-ºƒï¾-GŸÝP-±z-ˆÛ-fzÅ-¾¤-zMãh-Åï¾-fÞz-qºÛ-¼ï-z-GmP-zŸÛm-»ôh-mºP.ü M-G¼-HÛ-¾PÅ-xôGÅ-hïÅ-Í-¤Û-¼Û-;-¤-zhï-z-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïhü G¾-bï-Í-¼ÛÅ-Çoï-ºFÛh-qºÛ-ÍÛ-¼m-fôG-GÛ-IôÅ-ºV¼-hï¼-M-G¼-HÛÅ-Mz-Bô¼-¤ïh-qºÛ-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-q-»Ûm-mü z¼-¾¤-M-G¼-hP-Í-¤Û-¼Û-;-GZÛÅ-hz¼-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-7qºÛ-mP-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-fh-¤Z¤-ºƒï¾-GmP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-zŸG-GmP-»ôh-q-hï¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-ÆÛh-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-ºhÛ-G-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-lݾ-ym-Ez-Gh¾-hÝ-¤Û-ºIô-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÇÀôm-GZï¼-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-º²Ûm-BôP-PïÅ-Çeôm-qÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།