ÍÛ-¼G-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-ÍÛ-¼G-¾-xÛ-M¾-hqÞP-h¤G-GÛ-Mz-Bô¼-¤Þ-¤fÞh-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2005-09-21
Share

{}ü üÍÛ-¼G-GÛ-ÆÛh-º²Ûm W-¾¾- ‡-¾-„Ë-aÛ- ¤VôG-GÛÅ-hï-¼ÛP-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ- ÅÛ-=Û¼Û‡- W¼-m¾- ŸïÅ-qºÛ-hÝÅ-hïz-¾-GmP-zºÛ-xG-ƒÛÅ-mP.ü ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-ºfz-¯-¤ïh-z¸ô-Mã-hP-ÍÛ-¼G-h¤PÅ-G®ô-Tm-¾-ºHã¼-MãºÛ-¾Å-hôm-¾ïGÅ-ºIâz-fÞz-Mã¼- ÍÛ-¼G-¾-Í-¤Û-¼Û-;-hP-xÛ-M¾-hqÞP-h¤G-GÛ-Mz-Bô¼-¤Þ-¤fÞh-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü ÆÛh-º²Ûm- ‡-¾-„Ë-aÛ-¤VôG-GÛÅ- º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-M¾-Dz-Gż-ÁôÅ-hï-zŸÛm-ÇSôm-HÛ-ÆÛh-hzP-ÇKï¼-º²Ûm-¼ÛP-¾ÞGÅ-mÅ-±ôGÅ-q-¤P-qô-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-qºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-Tm-¾-ºHã¼-zŸÛm-qºÛ-hÝÅ-±ôh-ZG-y-ºhÛºÛ-mP-º±ô-GmÅ-fÞz-qºÛ-ºGm-ºDÞ¼-DôP-GÛ-fôG-»ôh-hÝÅü ÍÛ-¼G-M¾-Dz-hP-ÍÛ-¼G-uÛ-±ôGÅ-¾-hÝÅ-zÇeàm-ºHã¼-z-ºIô-fÞz-Mã¼-h-¿eºÛ-Ç+zÅ-hï¼-Í-¼Û-hP-h¤PÅ-G®ôºÛ-M¾-Dz-GŸm-±ôºÛ-hqÞP-h¤G-GÛ-Mz-Bô¼-¼ôGÅ-¼¤-mÛ-¤ïh-hÝ-¤Û-¼ÞP-z-ŸÛG-VGÅ-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-Gž-zbôm-GmP-ºhÝGü »P-DôP-GÛÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hzÞ-FÛh-¾¤-Çeôm-ºôG-ÍÛ-¼G-¤P-±ôGÅ-¾-ŸÛ-zhï-hP-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-VôG-qºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾¤-Æô¾-ŸÛG-º²âGÅ-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-fôz-q¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-GmP-Çeïü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôX-^z-¾Þ- Ç~äÁ- ¤VôG-hP-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- =ô-aÛ-„Ëï¾ï¼- »P- ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-ÆÛh-„Àôm- Wôm-È-¶i- zTÅ-ˆÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-hP-wÞGÅ-ºHPÅ-¼ÛP-qôºÛ-hGôPÅ-GŸÛ¼-zÇSGÅ-zXôh-Vïm-qô-ŸÝÅ-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།