ÍÛ-¼G-mP-¤Pº-Çkï-DG-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-xÛ-¹-10qºÛ-mP-GmP-Mãü


2008-02-14
Share

{}ü üÍÛ-¼G-mP-»Þ¾-hïºÛ-¤Pº-Çkï-DG-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-ºhï¤Å-fôm-‚ïh-qºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 1 ZÛm-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-ºhÝG hï-»P-ÍÛ-¼G-mP-»ôh-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ÅÛ=ï-w×ïm- ^Û-¤ÛÅÛ-=â-¼×- »ÛÅ-ºhÛ-±ïÅ- 14 ZÛm-GmÅ-±ß¾-xÛ-zOGÅ-GmP-z¼-‚Å-m- ÍÛ-¼G-GÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-mP-»Þ¾-hïºÛ-hzÞÅ-hP-¤Pº-Çkï-DG-GÛ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-ºWôG-xôGÅ-Ç+ô¼-HÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-ŸÛG-ºhÛ-±ïÅ- 13 ZÛm-Gbm-ºzïzÅ-‚ãP-»ôh-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ- ÍÛ-¼G-mP-Eôm-zÇkô¤Å-¤Pº-Çkï- 18 »ôh-q-±P-¤ºÛ-mP-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-hG-GôP-±ïÅ-ZÛm-‚ïh-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-q-mÛ-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-VzÅ-GTÛG G¾-ÆÛh-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-hG-hÝÅ-fôG-»ôP-fÞz-q-‚ïh-hGôÅ-m- ¤Pº-Çkï-Åô-ÅôºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºGm-º²Ûm-n¤Å-h-¿e-mÅ-zÇ+ô-zŸG-‚ïh-hGôÅ-q-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG ÍÛ-¼G-mP-»ôh-qºÛ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ¤ÛÅÛ-=â-¼×- »ÛÅ-GôP-ŸÝÅ-¿e¼-GÅÞP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ- ÍÛ-¼G-mP-Å-GmÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºGm-º²Ûm- 19 zÇ+ô-zŸG-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-¾Å-hôm-¹-z- 5 ®¤-HÛ-ÇSôm-mÅ-ºGô-±ßGÅ-»ôh-ˆP- h-z¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºGm-º²Ûm- 9 ¾Å-zÇ+ô-zŸG-‚ïh-fÞz-¤ïh-TÛP- ºôÅ-zÇkݺÛ-ºGm-º²Ûm-¿ËG-ºyôÅ-n¤Å-zÇ+ô-zŸG-‚ïh-Mã¼-hÝÅ-ºHP-xÛm-q-»Ûm-m- ºôÅ-zÇkÝ-hPôÅ-GŸÛºÛ-I-OÛG-‚ïh-xôGÅ-¾-ºfÞÅ-Áô¼-ºIô-zºÛ-Zïm-D-»ôh-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།