ÍÛ-¼G-GÛ-zhï-ºWGÅ-hP-zdm-¿ËÛPÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-ºhÝG


2007.04.29

{}ü üÍÛ-¼G-GÛ-zhï-ºWGÅ-hP-zdm-¿ËÛPÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-ÍÛWÛz-‡-ˆÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-¿eï-GmÅ- Á¤-Íï¾-ÁÛ;- ŸïÅ-q¼-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-G¸º-wÞ¼-zÞ-hP-q-ÅPÅ-ZÛm-ÍÛ-¼G-GÛ-ÆÛh-„Àôm- mÝ-¼Û-Íï¾-¤-¾Û-;Û- hP- Í-¤Û-¼Û-;-ÅôGÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-DôPÅ-ÅÞ-GbôGÅ-qºÛ-Gbm-ºWGÅ-M¾-Dz-GŸm-HÛ-Ç+Ý-±z-n¤-q-±ôÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¼ïh- ¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-mP-ÍÛ-¼G-GÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-ÍÛ-¼m-HÛÅ-ˆP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Åbï- hïºÛ-Ç+zÅ-GTÛG-‚Å-m- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¿U¤- ;ôm-^ô-¾Û-²-¼ºï-Åï- ¤VôG-hP- ÍÛ-¼m-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ¤×-mÝ-Vï¼- ¤ô-‡-;Û- n¤-GZÛÅ-hz¼-h-z¼-GhôP-¤fÞG-GmP-¥ôP-¤ïh-qºÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-ÁÛG-»ôP-ÆÛh-q-»Ûm-q-¼ïh-¾- ÍÛ-¼m-HÛÅ-ˆP-±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-XïÅ- ÍÛ-¼G-GÛ-zdm-¿ËÛPÅ-fôG-wm-fôGÅ-‚-MãºÛ-¼ï-z-fôm-ÆÛh-q-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎