ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-¼Û-¾-º²ïG-¤Dm-ŸÛG-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-fôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-qü


2005-09-29
Share

{}ü ü¤Û-IPÅ-zTß-¾Å-Iâz-qºÛ-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-GPÅ-º²ïGÅ-¼Þ-DG-TÛG-GÛ-ºGô-ºFÛh- ¤×¼-Dô- ^ï-¶ÛÅÛ- ŸÝ-z-DôP-M-G¼-HÛ- mm-i- ^ï-¶Û- ŸïÅ-qºÛ-GPÅ-¼Û-¤fô-±h-¤Û-‡¼-7816»ôh-qºÛ-fôG-º²ïGÅ-Ç+zÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-zŸGü M-G¼-HÛ-h¤G-¤ÛÅ-Èï-¾Û-;ôq-‡¼-ŸïÅ-qºÛ-Gm¤-Iâ-zïh-uôh-ˆÛÅ-GPÅ-º²ïGÅ-¼Þ-DG-hïºÛ-±ôGÅ-¤Û-GŸm-n¤Å-ˆÛ-ÆôG-BôzÅ-‚Å-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-¾ô-m-45Åôm-qºÛ-ºhÅ-qô- ¤×¼-Dô- ^ï-¶ÛÅÛ- »Û-wÞP-qô-»P-M-G¼-HÛ-h¤G-¤Û¼-z½‰ïh-Åôm-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼-Å-GmÅ-Zïm-dôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ- WÛ-ÍïÅÛ- ¤¼-=ô-¾Û-»- ŸÝ-zÅ-GÅÞP-zŸGü M-G¼-mÝz-xôGÅ-ÍÞ-‡¼-;-ÁÙÛ-IôP-Eï¼-mÅ-Zïm-dôGÅ-hqôm-¼ÛGÅ-hïÅ-Ÿ¾-q¼-fôG-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m- GPÅ-º²ïGÅ-¼Þ-DG-hïºÛ-ºGô-ºFÛh-DôP-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-GPÅ-¼Û¼-º²ïGÅ-Ç+zÅ-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-q-hP- hV-¼Þ-DG-hïºÛ-±ôGÅ-¤Û-GŸm-±ôÅ-GPÅ-¼Û¼-º²ïGÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hô¼-bï-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-xÛ¼-¾ôG-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-ºhÝG-ü hï-ÇSôm-»P-Gm¤-GÁÛÅ-È-TP-Bô-z-hP- GPÅ-ÁÝGÅ-Vï-Mz-zŸÛm-q¼-ÅôP- ºW¼-¤m-hP-Íô-ÅÛ-=ô-¼Û»ïm-HÛ-GPÅ-º²ïGÅ-qºÛ-hô-qô-Bï¾-¤Dm-M-G¼-z-ŸÛG-ˆP-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-ÅôGÅ-¾-zdïm- ¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-GÛÅ-GPÅ-º²ïGÅ-¼Þ-DG-±P-¤-¼Û-GÁ¤Å-hz¼-xÛ¼-¾ôG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-z;º-zbP-GmP-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།