Í-wÛ-¼Û-;-hP-º²¤-JÀÛP-mP-±-iôh-Vï-¼Þ-xÛm-qºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mãü


2007.04.16

{}ü üZÛ-ÈôP-hP-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-ºV¼-¾ôºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-GÛ-»¼-fôm-Tm-HÛ-M¾-Dz- 8 HÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-qºÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-Ç+zÅ-Í-wÛ-¼Û-;-hP-º²¤-JÀÛP-mP-±-iôh-Vï-¼Þ-xÛm-qºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG ºV¼-¾ô-xÛ-¾ô- 2008 ¾ô¼-»¼-fôm-Tm-HÛ-»Þ¾-DG- 8 ˆÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-G®ô-BôP-hï-ZÛ-ÈôP-GÛÅ-GmP-Mã-hP-xÛ-¾ô- 2009 ¾ôºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hï-ÍÛ-=-¾Û-»ÛÅ-zÇ+ôP-±ôGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ÁÛm-²ô-Í-¡ï- ¤VôG-GÛÅ-¤-ºôPÅ-q¼-ZÛ-ÈôP-hP-ÍÛ-=-¾Û-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛÅ-±ôGÅ-ºhݺÛ-G®ô-BôPÅ-ˆÛ-ºGm-zŸïÅ-GmP-Ç+zÅ-»Þ¾-Iâ-wm-±ßm-hz¼-¤fÞm-ºƒï¾-GmP-Mã-hï-G¾-ºGP-Vïm-qô-»Ûm-q-hP-M¾-Dz- 8 ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ-wÞGÅ-MP-¼ÛP-zºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-z;º-IôÅ-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG ÍÛ-=-¾ÛºÛ-ÆÛh-„Àôm- ¼×-¤ô-mô- qô¼ô-^Û- ¤VôG-GÛÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-¤W¾-ºyh-GmP-XïÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-DG-hz¼-mÝÅ-ÁÝGÅ-ºhôm-Çtï¾-fôG-ºƒï¾-¾¤-¸z-bà-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG DôP-GÛÅ-»¼-fôm-Tm-HÛ-»Þ¾-DG-n¤Å-ˆÛÅ-Í-wÛ-¼Û-;ºÛ-fôG-fÞôP-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÁÛG-Gbm-ºDï¾-GmP-hGôÅ-Ç+ô¼-»P-GÅÞP-ºhÝG »P-D-ZÛm-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-ljm-fô-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-zºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-mP-±-iôh-Vï-¼Þ-xÛm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-ºDô¼-»ÞG-fôG-È-TP-GÛ-Zïm-±zÅ-Vïm-qô-VGÅ-»ôh-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎