zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-hGôÅ-hôm-mÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Gmh-hôm-¾-fÞG-qü


2008-03-20
Share

{}ü üzôh-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-‚ïh-hGôÅ-hôm-mÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-Gmh-hôm-®¤-¤-»Ûm-q¼- hï-¾Å-¿ËG-qºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Gmh-hôm-¾-fÞG-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-¶-ÁÛP-=ôm-qôÅ·- ŸïÅ-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-Gż-ÁôG-fôG-Gż-ºGôh-q- Íïz-¼-ÈÛ¤-¾ÞÅÎ-G¼-bïm-ŸÝ-zºÛ-hrh-GŸÛºÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-Çtï¾-ºhÝG Gż-ºGôh-q-Íïz-¼-ÈÛ¤-¾ÞÅÎ-G¼-bïm- ŸÝ-z-DôP- zôh-mP-fïPÅ-¤P-wïzÅ-¥ôP-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-mP-z;ôh-q¼-GŸÛGÅ-m- ¾ô-iâG-ÇSôm-DôP-zôh-mP-fïPÅ-hP-qô-wïzÅ-Ç+zÅ- zôh-ˆÛ-¿Ë-źÛ-mP-M-¼ÛGÅ-¤Û-ºzô¼-GP-®¤-»ôh-mºP- h-hÝP-¿Ë-Å-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-IôP-Eï¼-»Ûm-qºÛ-n¤-q-Gž-qô-¤Pôm-Mã-»ôh-q-¼ïh- hï-mÅ-z¸ÞP-h-wm-DôP-¿Ë-źÛ-mP-fïPÅ-iâG-®¤-Ç+ô¼-zBôh-Ç+zÅ- ¾ô-¼ï-mÅ-¾ô-¼ï¼-zôh-hP-¿ËG-q¼-hÝ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-M-¼ÛGÅ-¤Û-ºzô¼-Wï-¤P-hÝ-ÅôP-q-hP-VzÅ-TÛG-hq¾-º‚ô¼-HÛ-dïm-GŸÛ-w¾-¤ô-Vï-M-¼ÛGÅ-±ôÅ-zhG-Z¼-‚Å-qºÛ-Aïm- HÛÅ- ¿Ë-Å-hï-zŸÛm-MºÛ-IôP-Eï¼-¿e-zÞºÛ-±ô¼-ÇoP-¾Å- zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-IôP-Eï¼-»Ûm-qºÛ-n¤-q-Z¤Å-LÝh-Vïm-qô-ÅôP-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- Gż-ºGôh-q-Íïz-¼-ÈÛ¤-¾ÞÅÎ-G¼-bïm-»ÛÅ-hrh-GŸÛºÛ-G¸ÛGÅ-±ß¾-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯ÛÛ-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-z-hP-zôh-¤Û-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-±ô¼-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-hP-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-mP-h¤-zOGÅ-‚ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hPôÅ-»ôh-»Ûm-¼ÞP- h-¿eºÛ-zôh-mP-º‚ãP-zŸÛm-qºÛ-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-¾Å-ºGݾ-HÛ-Aïm-G®ô-zô-hï-zôh-mP-hq¾-º‚ô¼-ºDôh-ljô¤-¤ïh-qºÛ-Gmh-hôm-¾-fÞG-GÛ-»ôh-q-hP- hï-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-Vïh-º²âGÅ-zCæm-HÛ-¾Å-GŸÛ-Wï-¤P-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-mºP- hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-»ôPÅ-µôGÅ-M-¼ÛGÅ-¾-fôz-q-¾Å- zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-¤ïh-q-mÛ-¿Ë-źÛ-Fô¤-GŸÝP-mP-Gž-qô-¤fôP-Mã-»ôh-q-»Ûm-¾- h-¼ïÅ-¿Ë-źÛ-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-Ç+zÅ- h¤ÛGÅ-z;¼-M-¼ÛGÅ-±ôP-DP-¤ï¼-zÆïG-hP-Gbô¼-Bôm-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾Å- hq¾-º‚ô¼-ºDôh-ljô¤-¤ïh-qºÛ-Mã-Aïm-¤Pôm-Mã-»m-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།