ZÛ-ÈôP-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-GŸôm-q-M-G¼-hP-‡¼-;Û-»Þ¾-Iâ-mP-º±¤Å-ºiÛ-GmP-Mãü


2007.05.13

{}ü üZÛ-ÈôP-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-GŸôm-q-ZÛm-IPÅ-iâG-¼ÛP-M-G¼-hP-‡¼-;Û-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-mP-º±¤Å-ºiÛ-GmP-MãºÛ-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-GÛ-xôGÅ-mÅ-»Þ¾-Iâ-hï-GZÛÅ-fôG-xÛ-ºƒï¾-HÛ-ÆÛh-WâÅ-Gż-q-»¼-MÅ-»ôP-fzÅ-ºzh-z¯ôm-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü hï-»P-xÛ-ÆÛh-¾Å-hôm-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- Áô-‡-¼ô-»×-VÛ- hï-¼ÛP-fôG-¤¼-M-G¼-bà-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-fôm-GmP-¸Ûm-q-hPü M-G¼-HÛ-º±¤Å-ºiÛ-Iâz-qºÛ-XïÅ-¤Þ-¤fÞh-‡¼-;Û-¾-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-Mã-»Ûm-ŸÛPü xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mPü GôP-Gž-»Þ¾-Iâ-hï-GZÛÅ-mÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-M¾-uÛºÛ-ÆÛh-WâÅ-Gż-qºÛ-mP-¾-G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-M¾-Dz-¾-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-z;ôh-»ôh-q-hPü DôP-GÛ-h-¼ïÅ-ˆÛ-M-G¼-HÛ-º±¤Å-ºiÛ¼-hïºÛ-¼ÛP-¾-ºƒï¾-»ôh-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¿Ëm-hÝ-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-GP-ºi-¸ï¼-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-xôGÅ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-mÝÅ-ÁÝGÅ-hP-º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-GÛ-Gmh-hômü GŸm-»P-xôGÅ-GZÛÅ-z¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-HÛ-Gmh-hôm-G®ôÅ-qºÛ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-Gmh-hôm-¼Û¤-qºÛ-fôG-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü h-hÝP-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-ÁÛm-²ô-Í-¡ï- ¤VôG-ºhÛ-¾ô-M-G¼-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-z-zŸÛm-ZÛ-ÈôP-hP-Í-¤Û-¼Û-;ü ÍôÅô-=ô-¾Û-»ü M-G¼-zTÅ-»ôh-qºÛ-fzÅ-WâÅ-ˆÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ÁÛG-Cæm-fzÅ-ºzh-z¯ôm-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎