7G&G&GôP-Å-¤VôG-ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-mG-hP-ZÛ-ÈôP-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-zÅ-²-iG-bà-ºIô-Mã-»Ûm-qü


2004-12-28
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hÝÅ-ÅP-ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-mG-hP-ZÛ-ÈôP-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-zÅ-²-iG-bà-ºIô-Mã-»Ûm-q-ZÛ-ÈôP-GÛ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü 7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hÝÅ-ÅP-uÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-hÝ-hÝÅ-»Þm-ZÛm-zTߺÛ-¼ÛP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Mã-»Ûm-q-xÛ¼-zOGÅ-GmP-»ôh-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾ÛºÛ-bP-Èàh-¤VôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-q¼-¤Û-¿eôÅ-q¼-ZÛ-ÈôP-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-wïzÅ-Mã¼-fôPÅ-¤Vm-wÞ¾-mÅ-ZÛ-ÈôP-mP-wïzÅ-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-zÅ-²-iG-bà-ºIô-MãºÛ-D¼-ü hïºÛ-z¼-m-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-Wâ-aÛ-VÛ-¼ô- ;ôÍÛ-²â-¤×Û-¤VôG-mÅ-¾ô-Gż-qºÛ-mP-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-h¤G-¤Û-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-q-±ô-hP-hï-±ôºÛ-Fôh-z®m-º²â¾-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-»Å-ˆÛ-ZÛ-ÈôP-h¤G-hqôm-ÅôGÅ-ˆÛ-¤ÛP-ºDôh-qºÛ-VôÅ-DP-hÝ-GÝÅ-ºhÝh-ŸÝ-q¼-wïzÅ-ÆÛh-qºÛ-±ôh-¯ÛÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-Gmh-hôm-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-fôG-mÅ-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-²-iG-bà-ºIô-Mã-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-¾-ü M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-¾ÛºÞ-Tm-Fºô-mÅ-ˆP-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-Ç+Ý-±z-¾-ÇoP-VßP-GÛ-‚-uôh-Çtï¾-AP-fôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-D-Gbh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།