fï-¶m-¼P-z®m-xÛ¼-zO^-‚Å-±ï-fï-¶m-¤±ô-JÀïP-hÝ-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-»ôP-Mãü


2007.05.03

{}ü üG¾-ÆÛh-fï-¶m-HÛÅ-¼P-z®m-»Ûm-q-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-±ï-fï-¶m-¤±ô-JÀÛP-hÝ-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-Aïm-ÇÀôP-VGÅ-Mã-»Ûm-q-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆâP-BôzÅ-„Àôm-Vïm-mÅ-GÅÞP-zŸG hï-»P-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆâP-BôzÅ-„Àôm-Vïm-wÞ-¤Ûºô-ˆã-¤-¤VôG-GÛÅ-fï-¶m-mÅ-fï-¶m-hï-zŸÛm-M-mG-hP-D-HïÅ-mÅ-¼P-z®m-xÛ¼-zOGÅ-¤-‚Å-z¼-fï-¶m-¤±ô-JÀÛP-hÝ-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-»ôP-MãºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-¤ïh-q-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å--Áôm-=ôm-hÝ-GÅÞP-zŸG ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆâP-BôzÅ-„Àôm-Vïm-mÅ-M-mG-hP-fï-¶m-hz¼-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-xÛm-»ôh-q-Gž-zbôôm-GmP-»ôh-qºÛ-D¼ü M-mG-hP-Í-¼Û-hz¼-hP-hï-zŸÛm-M-mG-ZÛ-ÈôP-hz¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºƒï¾-¾¤-»P-»¼-MÅ-Vïm-qô-xÛm-»ôh-q¼-zdïm-h-¿eºÛ-hÝÅ-±ôh-¾-fï-¶m-¤±ô-JÀÛP-hÝ-²-iG-GÛ-GmÅ-±ß¾-»ôP-Mã-G¸ÛGÅ-ºhôh-¤ïh-q-hP-ü h-hÝP-DôP-GÛÅ-Zï-V¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôôm-¶ïm-Tº-zºô-ZÛ-ÈôP-mP-M¾-hôm-¤±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-fï-¶m-HÛÅ-¼P-z®m-»Ûm-q-xÛ¼-zOGÅ-¤-‚Å-±ï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-Gmh-hôm-hï-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-fôG-mÅ-Åï¾-fzÅ-‚-Mã-xÛ¼-zOGÅ-GmP-z-zŸÛm- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÆÛh-WâÅ-hï-¿e¼-º²Ûm-HÛ-»ôh-q¼-P-¾-»Ûh-VïÅ-»ôh-¾-ü ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-¤±ô-JÀÛP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-Í-¼ÛÅ-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-Mz-Bô¼-ŸÝ-»Û-»ôh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎