ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-¾-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-¤P-qô-zÞm-G»¼-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-qü


2007.06.22

{}ü üM-G¼-mP-º²âGÅ-zCæm-¾Å-hôm-Vïh-¤Dô-zºÛ-©P-GŸÛºÛ-¤fÞm-Aïm-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-Vïh- »Þ¾-hï¼-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-¤P-qô-zÞm-G»¼-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-M-G¼-mÛ-hïP-Ç+zÅ-º²¤-JÀÛP-mP-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-Vï-ÁôÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M¾-Dz-TÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¼ÞP- »Þ¾-hïºÛ-mP-ºIâ¾-zBï¾-GŸÝP-¾¤-hP- º²âGÅ-zCæm-¾Å-GŸÛ¼-¤Dô-zºÛ-±h-¿km-HÛ-z¸ô-I-hP-JÀôG-ÁÝGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-¤fÞm-Aïm-VïÅ-Bô-qô-»ôh-ÇezÅ- hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-¾-GŸÛGÅ-qºÛ-©P-GŸÛºÛ-¤fÞm-Aïm-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-Vïh-»Þ¾-hï¼-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-¼ôGÅ-hPÞ¾-hï-hG-zÞm-G»¼-GmP-¯ÛÅ-»ôh-Ç+ô¼- ZÛ-ÈôP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hï-»ÛÅ-GÅÞPÅ-z¼-‚Å-m- ZÛ-ÈôP-GÛ-±ôP-hP-z¸ô-zCæm-„Àôm-Vïm-Ç+Ý-ŸzÅ- Í-;Û-¼- Í-¤×-¼Û- hP-ZÛ-ÈôP-GÛ-z¸ô-±ôP-¾Å-DP-Vï-z-DG-TÛG-GÛ-ºGm-º²Ûm-n¤-q-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 30 mÅ- xÛ-¹- 7 qºÛ-±ïÅ- 4 M-G¼-hÝ-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-Vïh-wïzÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-q¼- Ç+zÅ-hï¼-DôP-mÅ-M-G¼-HÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-q-¤W¾-ºyh-GmP-zºÛ-XïÅ- ¼ôGÅ-hPÞ¾-WÛ-hGôÅ-fG-GTôh-GmP-Mã-»Ûm-q-hï-¿e¼-»P- ¼ôGÅ-hPÞ¾-HÛ-IPÅ-ºzô¼-fï¼-ºzÞ¤-ºGº-ÁÅ-VGÅ-Mã-»Ûm-q-PïÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG- »P-GmÅ-±ß¾-mP-¤Þ-¤fÞh-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-¾-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-fG-Vôh-hï- ÇS-¾ôºÛ-xÛ-¹- 12 qºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-hP-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-¿Ëm-º²ô¤Å-ÁÛG-GmP-zºÛ-¤WâG-ºƒÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP- »P-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-¤Z¤-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-hGôÅ-q-mÛ- »Þ¾-hï-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-»P-Åï-hô-wôG-»ôP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Mã-¤±m-HÛÅ-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎