ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-M-G¼-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.06.25

{}ü üZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ÁÛm-²ô-Í-¡ï- ¤VôG-xÛ-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ-21 mÅ-23 HÛ-z¼-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-HÛ-¼ÛP- M-G¼-¾-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼- ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-hï-¼ÛP-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-„Àôm- ÁÛm-²ô-Í-¡ï-»ÛÅ-M-G¼-mP-BPÅ-MãºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-HÛ-¤²h-ºV¼-hï-mÛ- Zï-zºÛ-V¼-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-M-zBïh-ºIô-zŸÛm-qºÛ-¤±ôm-hôm-ŸÛG-»Ûm-q-hP- ÆÛh-„Àôm-Í-¡ï-»ÛÅ- GŸÝP-GÛ-¤²h-ºDÞ¼-zŸïÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- M-mG-¿Ëm-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¾ºP-»¼-MÅ-GP-Vï-zbP-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºÛ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-hï-¼ÛP-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-M-G¼-mP-wïzÅ-MãºÛ-¤²h-ºV¼-Pô-vôh-ˆÛ-mP- M-mG-¾-¸Þ¼-¸-¿e-zÞºÛ-ÇKô-mÅ- ÆÛh-„Àôm- Í-¡ï- »ÛÅ- M-G¼-mÛ-ZÛ-ÈôP-¿e¼-GŸÛ-¼Û¤-h¤PÅ-G®ô-hP-¼P-hzP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP- FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hzP-º²Ûm-HÛ-Æô¾-Mãm-Mãm-º²Ûm-‚ïh-¤Dm- ZÛ-ÈôP-hP-¥ôP-±ô¼-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-qºÛ- ¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ZÛ-ÈôP-hP-M-G¼-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-Zï-zºÛ-V¼-ºƒï¾-¾¤-ºwï¾-MÅ-GP-Vï-xÛm-»ôh-q-hP- hïP-GÛ-V¼- ZÛ-ÈôP-ºhÛ-zŸÛm-M-G¼-HÛ-xÛ¼-±ôP-‚-»Þ¾-DôPÅ-M¾-Dz-Vï-ÁôÅ-ÍP-zTß-q-hï-»Ûm-q-hP- hï-¤±ßPÅ-xÛ-mÅ- hPôÅ-¸ôG-Zô-»Þ¾-HÛ-M¾-Dz-Vï-ÁôÅ- ÍP-zTß-q-hï-»P-»Ûm-q-¼ïh- ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-ºV¼-¹ºÛ-xÛ-¹-zMh-qºÛ-mP- M-G¼-mP-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ÅÞºP- G®ô-zô-±ôP-hôm-M-zBïh-Vïh-z;º-¤ô¾-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- ºhÛºÛ-Ç+zÅ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-¿Ëm-ZÛ-ÈôP-GÛ-z¸ô-±ôP-¾Å-DP-DG-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-±ôP-ºƒï¾-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-ŸÛG-ˆP-Vïh-zT¼-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎