‚P-;ô-¼Û-»Å-V-Aïm-zbôm-GmP-z¼-ZÛ-ÈôP-GÛÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-GÛ-¤Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG


2006-12-18
Share

{}ü ü‚P-;ô-¼Û-»Å-M¾-Dz- 6 GÛ-ŸÛ-¤ô¾-mP-DÅ-¾ïm-GmP-fzÅ-ƒ¾-zºÛ-V-Aïm-DG-TÛG-zbôm-GmP-z¼-ZÛ-ÈôP-GÛÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-GÛ-¤Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG ZÛ-ÈôP-GÛ-Ç+Ý-±z-Ç+Ý-ŸzÅ- ;ï-mÛ-VÛ-¼ô×- Å-Åï- »ÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-PÅ-P-±ôºÛ-hz¼-¤Û-¤fÞm-qºÛ-Gmh-hôm-DG-¼ï-¼ï-‚Å-ŸÝ-ºhôh-¤ïh- ‚P-;ô-¼Û-»Å-z;º-¤ô¾-GÅÞP-zz-hïÅ-ŸÛ-¤ô¾-»ôP-Mã-h;º-zºÛ-¼P-zŸÛm-VGÅ-ºhÝG-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-Ç+Ý-±z-Ç+Ý-ŸzÅ- ;Û¤-;ï-G-¶m- »ÛÅ-ŸÛ-¤ô¾-ºGô-º²âGÅ-ˆÛ-z;º-¤ô¾-mP-G¾-ÆÛh-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-hP-Í-¤Û-¼Û-;Å-z;¾-zºÛ-ZïÅ-Vh-DG-¤ïh-q-z¸ôÅ-GmP-z-»Ûm-m-»Þ¾-hïºÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-HÛ-ºyâ¾-¼ÛG-DG-¤ïh-q-z¸ô-GÛ-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh-ü ºhÛ-¾ô-xÛ-¹- 10 qºÛ-±ïÅ- 9 ZÛm-‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-±ôh-z¿e-‚Å-q-hï¼-ºhôh-q-DïPÅ-qô-‚ãP-Ç+ô¼-JÀïP-»P-»Þ¾-hïºÛ-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ºhôm-Çtï¾-Vïh-º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-DG-±ôÅ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºV¼-Tm-HÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-hï-¼Û¤-q-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།