ZÛ-ÈôP-hP-ÍôÅô-=ô-¾Û-»Å-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ºGôG-ÆâP-GÛ-¾Å-hôm-¤Z¤-¾Å-GmP-ºV¼ü


2007.05.22

{}ü üÍï-ÁÛ-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤Pº-DÞ¾-hÝ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-Zïm-DºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-q¼-GhôP-¾ïm-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;-hP-ZÛ-ÈôP-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛÅ-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-¿Ëm-hÝ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ºGôG-ÆâP-GÛ-¾Å-hôm-fh-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-GmÅ-±ß¾-º‚ãP-DÞPÅ-ŸÛG-mP-¾ü »Þ¾-Iâ-GÅÞ¤-z¼-HÛ-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-ºV¼-GŸÛ-Gż-q-hï-mÛ-GTÛG-mÅ-ZÛ-ÈôP-fôG-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-HÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-Zïm-D-ºGôG-fzÅ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-hPü hï-»P-m-mÛP-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-‚P-;ô-¼Û-»Å-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-¿e-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-Í-¼Û-hP-ZÛ-ÈôP-PôÅ-mÅ-ZÛ-ÈôP-fôG-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ºGôG-ÆâP-GÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-¾Å-hôm-ºGô-z®ßGÅ-¸Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-hPü GZÛÅ-mÅ-M-mG-xôGÅ-mÅ- ÍôÅô-=ô-¾Û-»- hP- GÝͤ- »Þ¾-IâºÛ-fôG-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-HÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚ïh-ÆÛh-qºÛ-Zïm-D-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ºV¼-GŸÛ-Gż-q-hïºÛ-fh-ŸÛz-ºWâG-‚-Mã¼-D-ÇSôm-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-GÛ-M¾-Å-=ô-ˆÛ»ô-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;-hP-ZÛ-ÈôPü ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-z¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-z-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-ÆâP-Bôz-fôG-x-Iâ-¤Z¤-ºhïGÅ-‚-MãºÛ-ºhôh-q-»ôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zbôm-q-¤-GbôGÅ-Zïm-D-ºGôG-ÆâP-GÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-¾G-zÇe¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GP-»P-‚Å-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎