ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¿Ë-DP-ŸÛG-bà-wïzÅ-q-hï-¯-FÛ¤Å-hP-ºG¾-z-»Ûm-¾ÞGÅ-ü


2005-09-30
Share

{}ü ühï-ÇS-º²¤-JÀÛP-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-h¤G-¤ÛºÛ-im-dïm-¿Ë-DP-ŸÛG-bà- ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- Wâ-aÛ-TÛ-¼ô- ;ôÍÛ-²â-¤×Û- wïzÅ-zBôh-GmP-z-hï-mÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-¯-FÛ¤Å-hP-ºG¾-¹-xÛm-qºÛ-‚-uôh-TÛG-»Ûm-¾ÞGÅ- »Þ¾-hïºÛ-IôP-Eï¼-Íô-Å-;Ð-ŸïÅ-qºÛ-mP-»ôh-qºÛ-FÛ¤Å-DP-¤fô-z-ŸÛG-GÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-GôP-ŸÝÅ-im-dïm-¿Ë-DP-hï-mÛ-hï-ÇS-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-h¤G-¤ÛºÛ-zP-Åô-»Ûm-q¼- ZÛ-ÈôP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-Ç+zÅ-hï¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-TÛG-mP-VïÅ-GhÝG-¯çz-Tm-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-»ôh-q¼- hï-¿ezÞºÛ-‚-uôh-Çtï¾-¤Dm-HÛ-im-dïm-DP-¾-ZÛ-ÈôP-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-wïzÅ-q-mÛ- hï-ÇSºÛ-‚-uôh-hï-±ô¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-z-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Dm-»ôP-GÛ-»ôh-ˆP- FÛ¤Å-DP-GÛ-Gž-zOGÅ-hï¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-Ç+zÅ- ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ- PÅ-h¤G-¤ÛºÛ-im-dïm-hï¼-zBôh-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ- hï-ÇS-h¤G-ºfz-mP-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-¤Û-n¤Å-ˆÛ-Vïh-¥-Pm-GÝÅ-zbàh-ŸÝ-z-hP- hï-ÇSºÛ-mô¼-ºFâ¾-ÅôP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-zB¼-hÝ-¤Û-»ôP-zºÛ-h¤-zTº-ºWôG-MãºÛ-Vïh-»Ûm- hï-ZÛ-ÈôP-GÛ-¯-FÛ¤Å-hP-ºG¾-GŸÛ-VGÅ-hGôÅ-hôm-PÅ-ÁïÅ-ˆÛ-¤Û-ºhÝG-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།