JÀôG-z½‰m-ºFz-¤Dm-Wïi-¾ÛÅ-M-zôh-VÛG-zOÛ¾-‚ïh-hGôÅ-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG


2007.12.13

{}ü ühï-»P-M-¼ÛGÅ-JÀôG-z½‰m-ºFz-¤Dm-Wïi- ¾Û¼-D-Å-ÈôP-;ôP-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-ÅÛ-Íïm-Íïm-z½‰m-ºyÛm-±m-qºÛ-Íï-Áï-»ºÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qÅ-±m-qÅ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+zÅ-DôP-GÛÅü hï-ÇS- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¤W¾-¥ôP-»ôh-¾-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-DôP-hGï-Lm-hÝ-PôÅ-º²Ûm-ŸÝÅ-q-hP-£GÅ-DôP-¾-GÝÅ-z¯Û-»P-ŸÝ-GÛ-»ôhü ºôm-ˆP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Pô-zôºÛ-fôG-mÅ-DôP-hP-GŸm-»P-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hGï-Lm-¤P-qô-»ôh-q-hï-hG-GÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¿e-z¼-PÅ-DÅ-¾ïm-hGôÅ-»G-GP-»P-»ôh-¤-¼ïh-¾-zôh-hP-M-mG-GZÛÅ-M¾-Dz-GTÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¤-¸h-M-zôh-GZÛÅ-VÛG-zOÛ¾-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-zŤ-HÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-fï-¶m-»P-GTÛG-¤±ßPÅ-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü Wïi- ¾Û-mÛ-M-mG-bà-BïÅ-mÅ-º±¼-¾ôPÅ-‚ãP-zºÛ-ºFz-Çeôm-q-ŸÛG-»Ûm-qÅ-¤-¸h-hï-ÇS-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-;ÝP-wÞ-¯ïh-ºIm-mP-Ç+h-IGÅ-Tm-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïhü Dô-q-¼P-ZÛh-ºhÛ-¿ezÞ-ljm-IGÅ-Tm-VGÅ-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-GmP-¤Dm-»P-M-mG-GŸÝP-»Ûm-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎