ºWÛºÞ-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-z¾-»Þ¾-mP-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-ŸÛG-Gż-z®ßGÅ-‚Å-ºhÝG


2007-12-19
Share

{}ü üºWÛºÞ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-z¾-»Þ¾-mP-Z¤Å-fG-Vïh-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-‚Å-»ôh-ºhÝGü ºhÅ-qºÛ-¾ô-¤P-qôºÛ-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-ü ºWÛºÞ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-GŸôm-BïÅ-DG-TÛG-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-±ß¾-hÝ-zBôh-q-hP-ü hï-mÅ-¼Û¤-qÅ-DÞ¾-hï¼-Mãm-¼ÛP-GmÅ-Çkôh-‚Å-mÅ-f-¤G-Z¾-fG-ºfÞP-z-hP-ü GŸm-»P-±ß¾-¤Ûm-HÛ-uôh-±ß¾-zÇem-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ-DôP-±ô¼-hGº-¤ôÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-Zï-V¼-mÅ-z¸ÞP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¾ô-Íïm-Wï-¾ï-ÅÛ-mP-GÛ-ºWÛºÞ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-qºÛ-VôÅ-hqôm-¤Û-D- Íô-wïm-Èï-¤¼-ŸÝ-zÅ-GmÅ-ÇePÅ-hP-z¸P-xôGÅ-ÅÞ-ºHã¼-z-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-DôP-GÛ-z¾-»Þ¾-mP-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-ŸÛG-Gż-z®ßGÅ-‚Å-bï-hïºÛ-mP-ü ¾Å-;-‚ïh-¤Dm-ºWÛºÞ-GŸôm-BïÅ-DG-TÛG-zÇkÝ-zÇ+ôP-‚Å-»ôh-q-hP-±ôGÅ-qºÛ-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-¤Dm-ºWÛºÞ-±ôGÅ-q-¤P-qô-ŸÛG-»ôh-ºhÝGü GôP-ŸÝÅ-hP-„ÀPÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-mP-¾Å-;-‚ïh-¤Dm-GŸôm-BïÅ-hï-±ôÅ-Fô¤-GŸÝP-mP-ºE¤-mÅ-Çkôh-¤Dm-yâ-GÝ-zhG-¤ïh-hP-ü GŸm-»P-IôP-GÅïz-DG-GÛ-mP-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-fôG-mÅ- Å-ŸÛP-ºhïzÅ-¾Å-‚ïh-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-GŸÛ-ºi-¤Ûm-¤P-qô-ŸÛG-fôG-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¤-¸h-DôP-±ô-ºV¼-GŸÛ-ºhÛ-zMãh-Z¤Å-fG-±ô¼-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-¼G-q¼-hGº-±ô¼-hP-ü Z¤Å-¥ôP-È-TP-»G-qô-»ôP-GÛ-ºhÝG-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།