W׺P-²ï-¤Ûa-»ÛÅ-º²Ûm-zŸÛm-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-GŸÝP-GÛ-hzP-V-hï-zŸÛm-xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-hGôPÅ-ŸÝ-‚-Mã-»Ûm-qü


2004-12-29
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- W׺P-²ï-¤Ûa- »ÛÅ-º²Ûm-zŸÛm-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-GŸÝP-GÛ-hzP-V-hï-zŸÛm-xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-hGôPÅ-ŸÝ-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- W׺P-²ï-¤Ûa- ¾-M-mG-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-hzÞÅ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ôºÛ-Gô-GmÅ-»ôh-q-¿e¼-DôP-GÛÅ-xÛ-¾ô-2005 ¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-±ôGÅ-MãºÛ-M-mG-M¾-»ôPÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-¤±m-GmÅ-hï-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-hPü ÅÛP-G-qô×¼-mP-»ôh-qºÛ-M¾-»ôPÅ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-ÇÀôz-GZï¼-±m-qºÛ-ºGm-º²Ûm-¼ÞÅ-¤ÛP- ¶P- ŸÝ-zÅ-GÅÞP-mü ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- W׺P-²ï-¤Ûa- »Û-h¤G-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤±m-GmÅ-hGôPÅ-q-ŸÝ-MãºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-mÛ-h¤ÛGÅ-zž-GmÅ-±ß¾-GP-»P-¤Ûm-q¼-ºIô-¾ÞGÅ-hP-¤fÞm-q-ŸÛG-»Ûm-q-¤-¸hü ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-mÅ-w¾-Vï¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hGÝP-IPÅ-78 ¾-wïzÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- W׺P-²ï-¤Ûa- »ÛÅ-D-ÇSôm-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hzÞÅ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-VïÅ-hzP-ÁÝGÅ-Vï-zºÛ-ºGô-FÛh-mÅ-hGôPÅ-q-ŸÝÅ-¸Ûm-q-hPü ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-mÅ-hzP-V-¯ÛÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།