Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-Dº¼-‡¼-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-¤W¾-¤ô¾-GmP-zü


2007.06.14

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- Dº¼-‡¼- ¤VôG-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-¤W¾-¤ô¾-GmP-»ôh-q-hP-ü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-Dº¼-‡¼-¤VôG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-Cæm-Mã¼-‚Å-XïÅ-½ÀzÅ-Vïm-zŸG-»ôh-q¼-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- W×Û-¤Û-Dº¼-‡¼- ¤VôG-mÅ-GÅÞP-m-ü h-¼ïÅ-DôP-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-hz¼-¤W¾-¤ô¾-¿ËàG-qô-‚ãP-z-hP-ü DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źl- ;ôºï-¼ï-¾º- mÛ-hqº-zô-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¤-¸h-ü DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-hï-zŸÛm-ŸÛ-zhï-hP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-hÝ-zBôh-Mã¼-¾ïGÅ-BïÅ-½ÀzÅ-Vï-wÞ¾-»ôh-q-hï¼-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-q-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-zŸG Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-W×Û-¤Û-Dº¼-‡¼-¤VôG-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-mP-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-mÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-zŸÛºÛ-¼ÛP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP-ü hïºÛ-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¤ºô-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-±ßh-qºÛ-ÆÛh-hôm-±m-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-ºV¼-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-h-z¼-¤ºô-±ôGÅ-q-hï-zŸÛm-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-±ôGÅ-q-¤Ûm-q¼-DÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎