zôh-mP-Gż-ºGôh-q-hP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-GbôP-Mã¼-z;G-ºGôG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2008-04-02
Share

{}ü üÍï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-DÛ-¼Û-ÅÛ-=ô-w¼- „Ëô-im-mÅ-D-Å-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü zôh-mP-¹-z-ÇSôm-¤-Pô-Lô¾-HÛ-¸P-¸ÛP-‚ãP-mÅ-h-V-zhÝm-yG-GÅÞ¤-®¤-ºIô-GÛ-»ôh-ˆP-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-®¤-¤-»Ûm-q¼-Å-DÞ¾-GŸm-DG-bàºP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-hP-ü Gż-ºHã¼-ºGôh-¤Dm-ÅôGÅ-ºIô-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hqï¼-mü ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-¸Û-Fôm-¤Pº-DÞ¾-hÝ-Íï-qÛ-Gż-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-hP-ü q¼-q-ŸÛG-ºIô-zºÛ-Ç+zÅ-Zïm-dôG-qÅ-DôP-GZÛÅ-hô-h¤-‚Å-»ôh-q-mÛ-M-mG-GŸÝP-mÅ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¤Iôm-zhG-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-V-±P-vôh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-hP-¾ôGÅ-ÅÞ-ºG¾-¹-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ-z;ôh-ºhÝGü M-mG-GŸÝP-mÅ-xÛºÛ-Gż-ºGôh-q-±ô-zôh-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-‚ïh-Mã¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-zŸÛm-q-hP-ü hï-¾Å-¿kôG-bï-GŸÝP-GÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-±P-¤ºÛ-mP-ü hïP-ÅP- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-¤±m-h¤Å-ŸÝ-z-hP-ü hï-zŸÛm-xÛ-M¾-Gż-ºHã¼-z;ôh-¤Dm-±ôÅ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-¿ËàP-fôG-mÅ-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ºhÝGü »P-¿Ë-źÛ-mP-»ôh-qºÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-±ôP-¾Å-±m-qºÛ-¾Å-‚ïh-»×P-¸ï¼-z-ŸÛG-mÅ-Gż-ºGôh-q¼ü »Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-¾Å-DÞPÅ-mÅ-zôh-mP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-»ôP-Mã-z;G-ºGôG-‚Å-»ôh-¼ïhü »Ûm-mºP-D-Å-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-‚Å-ÅôP-zÅ-xÛ-¹-¿S-qºÛ-±ïÅ-Á¼-®¤-¾-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-GbôP-Mã-ºGô-º²âGÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ-¾m-Mz-»ôh-q-¼ïhü GP-¿e¼-zôh-mP-hïP-ÅP-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-mP-ü hï-ÇSºÛ-zôh-ˆÛ-uÛ-±ôGÅ-½‰ÛP-qºÛ-¾ô-MãÅ-zÇeàh-¤¼-zbôm-q-hP-ü bØ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-mÅ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-Pm-‚ãÅ-zÁ¤Å-q-¼ïh-TïÅ-iÛ¾-zOGÅ-M-Vï-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-¾ÞGÅ-z;ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།