z¾-»Þ¾-hP-ÁÛ-¼Û-¾R+üÍÛ-¼;-zTÅ-mP-Gż-ºGôh-q-iG-Lô¾-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG


2007-04-29
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-PôÅ-º²Ûm-¤-fÞz-qºÛ-¤Û-Ço-D-ÁÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-q-iâG-»ôh-qºÛ-¤ô-‡ºÛ-fôG-ºz¼-µÅ-GÅ-Gbô¼-HÛ-iG-Lô¾-‚Å-»ôh-Ç+ô¼-»Þ¾-hïºÛ-iÔ-GmÅ- mï-q¾-mݺÞÅï-^ô¼‡ï- ;ô¤- ŸïÅ-qÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- Gż-ºGôh-q-hï-hG-M¾-Å-;b-¤m-IâºÛ-Á¼-xôGÅ-ÅÞ-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-ZÛÅ-zM-ZÛ-ÁݺÛ-ż- ÅÞm-Å-¼Û-µôPÅ- DÞ¾-HÛ-ÇÀôz-I-ŸÛG-mP-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- Å-È-a- q¼-jËm- G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-Ç+zÅ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Iâz-Vïh-zBôh-Ç+zÅ-iG-Lô¾-hï-‚ãP-ºhÝG-ˆP-ÅÞ-GTÛG-GÛ-±ï-ÆôG-¾-z¼-Vh-‚ãP-¤ïh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü »P-ÁÛ-¼Û-¾R+ºÛ-‚P-xôGÅ-ˆÛ-¤Pº-Çkï-PôÅ-º²Ûm-¤-fÞz-qºÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ- Wwa¼- ‡-¤Û¾-Ç+h-»ÛG-GÛ-Gż-ºGôh-q- Åï¾-¶-¼-W- ¼-WÛ-¼-¤m- ¤ï-¤hº-Mz-mÅ-zÅh-»ôh-ºhÝG ¼P-¾ô-24»Ûm-qºÛ-Gż-ºGôh-q-hïÅ-xôGÅ-¿ËàPÅ-¤ïh-qºÛ-Gż-ÁôG-TÛG-GÛ-Gż-ºGôh-q-»Ûm-ˆP-hô-zhG-‡-¤Û¾-Hïm-¾ôG-q-hP-ºƒï¾-z-Vïm-qô-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-®¤-¾Å-iG-Lô¾-‚ïh-hGôÅ-hôm-G®ô-z-WÛ-»Ûm-Gž-qô-¤Û-ºhÝGü »P-ÍÛ-¼D-HÛ-M¾-Å-„ËD-jËh-mP-z½‰m-ºyÛm-Gż-ºGôh-q-zÞïh- Í-¤¾- ;- ¤Þ-jË-¼-Åï- PôÅ-º²Ûm-¤Û-fÞz-qºÛ-¤Û-ÇoÅ-iG-Lô¾-mP-©Å-Bôm-‚ãP-»ôh-ºhÝG- hô-zhG-ÍÛ-¼D-GŸÝP-GÛ-z½‰m-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-ºhÝG xÛ-¾ô-2003¾ô-mÅ-hz¼-ÍÛ-¼D-mP-Gż-ºGôh-q-158HÛ-±ï-ÆôG-xÛm-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།