z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Gż-ºGôh-q-±ôºÛ-fôG-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG


2007-03-28
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-mP-»ôh-qºÛ-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-GZï¼-¤Dm-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG- hï-G-mP-zŸÛm-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-¤×-lï-ÅÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-¾-ÅôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-mÅ-Å-DÞ¾-hï-mÅ-Gż-ºGôh-q-GmÅ-ÇtôÅ-‚ïh-hGôÅ-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-¾ÞGÅ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-±ôGÅ-qÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Íï-qÛ-Gż-¾Å-DP-¾-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- »P-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-DG-mÅ-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-Gż-ºGôh-q-hP- Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mÅ-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-qºÛ-zŤ-hôm-hP- ¾PÅ-xôGÅ-ÅôGÅ-hP-¤Û-¤fÞm-q¼-GŸÝP-GÛ-ºhôh-xôGÅ-¤±ôm-qºÛ-Gż-ºHã¼-z;ôh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- hï-G-mP-zŸÛm-»P-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-DG-mÅ-hïP-Ç+zÅ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-fôG-Bôm-zXôh-‚ïh-MãºÛ-Vïh-¤P-±ôGÅ-Fôh-mÅ-¤±m-dGÅ-zÇkÝ-¼Þz-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ- Ç~ÛÁ-mÝ- mÛÅÛ-¼Þ-fÛ- »ÛÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།