z¾-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛ-fôG-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-Mã-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-qü


2005-12-14
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-fôG-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-qÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-fôG-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-»Å-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hï-zŸÛm-xÛ¼-ºfïm-GmP-hGôÅ-qºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG M¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-fôG-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-hïÅ-ÁôG-IPÅ-ZÛ-ÁÝ-¯-GZÛÅ-»ôh-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-ÅÞh-ÅÛ-IôP-Eï¼-WÛ-aÛ-¶ºÛ-mP-zbôm-GmP-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-mP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-‚ïh-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-xÛ¼-ºfïm-GmP-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-hP-hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-GŸÛ-¯-hP-¤fÞm-qºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ÇÀ¼-GÅô-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-TÛP-ü hïºÛ-mP-h-hÝP-z¾-»Þ¾-mP-²-iG-GÛ-h¤-zOGÅ-hÝÅ-»Þm-¹-z-GÅÞ¤-Çtï¾-MãºÛ-fG-GTôh-hï-zŸÛm-uÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-¹-¤WâG-mÅ-¤WâG-zOÛ¾-¸Ûm-q-ºDôh-»ôh-ºhÝG M¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-fôG-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-hïÅ-Çtï¾-zºÛ-ljm-fô-hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-¤VôG-mÅ-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hzP-º²Ûm-qºÛ-XïÅ-Bôm-zXôh-GmP-»Å-¤WâG-ÁôÅ-hï-»Ûm-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།