z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-GÛÅ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-Bôm-zXôhü


2005-09-30
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-Zï-hÝÅ-¤WâG-OÛ¾-GmP-zºÛ-zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-hÝÅ-zTß-qºÛ-iÛ-z-iÛ-¾m-Ç+zÅ- Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-TÛG-GÛÅ-±ôh-hqG-GÛ-fôG-mÅ-µâm-Gb¤-HÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-HÛ-»ôh-q-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¾Å-hôm-¾-Gmôh-Bôm-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-z;º-¤ô¾-GmP-ºhÝGü ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-9±ïÅ-22ZÛm-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ-zTß-GÅÞ¤-qºÛ-±ôGÅ-hÝÅ-zTß-qºÛ-Ç+zÅ-uÛ-ºfÞÅ-ŸÛG-mÅ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-¾- Í-¤Û-¼Û-;¼-zôh-¤Û-FÛ-GTÛG-GbôP-MãºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-½ÀâP-ºyÛm-zMãh-mÅ-GÅm-ºfôÅ-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-hôG-Åï¾-ŸÝÅ-q¼- z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-hï-¤Eïm-dôGÅ-¤-‚ãP-z-hP-¤-GŸÛ-mÅ-½ÀâP-ºyÛm-DG-GTÛG-GÛÅ-±ôh-hqG-GÛÅ-µâm-Gb¤-Çtï¾-HÛ-»ôh-q-h¤ÛGÅ-zž-fÞGÅ-ÇoP-GmP-¤Û-hGôÅ-qºÛ-z;º-¾m-GmP-ºhÝG Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-¼Û¤-qÅ-zôh-¤Û-FÛ-GTÛG-®¤-»ôP-MãºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-zŸÛm-Zï-hÝÅ- &z ôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ºhÛ-G-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-DÞ¾-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Ç+zÅ-ü xÛ-¹-9±ïÅ-18ZÛm-HÛ-xÛ-iô- Í-¼ÛºÛ-Íï-¼Û-²ô-a-¤Pº-ÇkïºÛ- =âºÞ-źm- IôP-Eï¼-mP-zôh-¼ÛGÅ-hP-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-ˆÛ-mP-q-GÅÞ¤-zM-¿ËG-®¤-¾- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-h¤ÛGÅ-zž-¤W¾-D-GÅô¾-°¾-GmP-Ç+zÅ-z;º-GmP-z-mÅ-¾ÞP-ºiïm-ŸÝÅ-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།