z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-qºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-xÛ¼-ºHPÅ-GmP-»ôh-qü


2005-09-27
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-qºÛ-ÇSôm-ºIô-hP-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-hÝÅ-±ôh-ÇSôm-±ßh-mÅ-Gbm-ºDï¾-Gž-zOGÅ-GmP-¸Ûm-»P- hïºÛ-z¼-¾-¤P-±ôGÅ-mÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-hÝÅ-±ôh-¾-ºHã¼-z-GbôP-hGôÅ-qºÛ-ŸÝ-»ÛG-¤P-qô-º‚ô¼-z-¾-zdïm-mÅ- h-V-ºôÅ-zÇkݺÛ-hÝÅ-±ôh-¾-ºHã¼-z-zbP-»ôh-Ç+ô¼- hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-z=ÛÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG-fôG-¤ºÛ-ºV¼-z;º-„Àôm-FÛ-qºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-ZÛ-ÁÝ-GZÛÅ-ZÛm-GmP-Mã-hP-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hP-hÝÅ-¤Z¤-xÛ-¾ô-2006xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-zTô-zMh-ZÛm- ZÛm-zM-hÝÅ-GTÛG-bà-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-ˆP- M-G¼-mP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-¤Û-ºzô¼-wôm-Vï-hGÝm-hÝÅ-±ôP-¾-xôGÅ-zBôh-ˆÛ-h;º-P¾-ºyh-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm-ºôÅ-zÇkݺÛ-hÝÅ-±ôh-xÛ¼-ºHPÅ-»ôP-z-hP- »P-m- ±ôP-¼-DG-mP-ºôÅ-ºwïm-‚ïh-MãºÛ-¤fÞm-Aïm-Gô-OÛG-»ôP-zºÛ-ljm-ŸÝ-¤P-qô-º‚ô¼-z¼-zdïm- hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-¤Û-¤P-GÛ-h;º-P¾-¾-hGôPÅ-zŸïÅ-ˆÛÅ- z;º-„Àôm-FÛ-qºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛºÛ-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hP-ÇezÅ-zÇeàm-HÛÅ-xÛ-¾ô-2006xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-zTô-zMh-ZÛm-GmP-Mã-hP-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-xÛ-¾ô-2006xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-GÅÞ¤-ZÛm-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG »P-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-hPôÅ-ºIôºÛ-ºôÅ-GŸÛºÛ-Vïh- hïz-Bï¾-HÛ-fô-GŸÝP-hï-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-ºôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-Dô-mºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-hP- z;º-„Àôm-FÛ-qºÛ-ºôÅ-zÇkݼ-wm-HÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôP-¼ÞP- h-V-z;º-„Àôm-FÛ-qºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Vïh-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-ÅÞ¤-Tß-z¼-hïz-Bï¾-‚Å-q-n¤Å-ˆP-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkݼ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-m-ºfÞÅ-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ˆP-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-HÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།