zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-z;º-FÛ-¤VôG-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô¼-wïzÅ-Mãü


2006.11.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-ˆÛ-fïPÅ-hP-qôºÛ-¾ô-ºDô¼-HÛ-M¾-»ôPÅ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-23 ZÛm-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-ˆÛ-¾ô-ºDô¼-¿Ëm-±ôGÅ-ºGô-z®ßGÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-hPü ¿Ëm-±ôGÅ-fôG-M-G¼-hPü z¾-»Þ¾ü Í-¤Û-¼Û-;ü ¼-ÁÛ-»-zTÅ-mÅ-±ôP-¾Å-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-50 ®¤-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-GÛ-»ôh-TÛPü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-GÛÅ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-Mã-¼ïhü h-hÝP-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-zhï-z-±P-lô-Xï-hzP-ºhÝÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-xÛ-¾ô-2005 mÅ-2006 z¼-HÛ-¾Å-zÇkô¤Å-ljm-Oôm-ŸÝ-Mã-»Ûm-q-¼ïhü zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-hï-zŸÛm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-Çkï-±m-HÛÅ-Gż-º²âGÅ-GmP-Çeï-xÛ-¾ô-2005 ¾ôºÛ-xÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-±ôP-¾Å-¤Û-ÇoºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-hP-qô-±ôGÅ-»ôh-q-hPü hï-mÅ-z¸ÞP-Çeï-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-z¾-»Þ¾-hPü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Ûü M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-„Ëï-¾-;Ý-qï-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-zTÅ-mP-±ôP-¾Å-zhï-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-»ôP-fzÅ-ˆÛ-Gô-dôGÅ-Çtï¾-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-hPü hï-»P-fôG-¤¼-xÛ-¾ô-2005 ¾ôºÛ-xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-7 ZÛm-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-zhï-hôm-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qºÛ-¤ÛP-fôG-hïz-Bï¾-‚Å-bï-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-hPü zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-±ôP-¾Å-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-xG-¾Å-ºGô-z®ßGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་ད་བར་སློབ་མ་༥༠༠༠ ལྷག་སློབ་ཐོན་ཟིན་འདུག་པའི་ཁྲོད་མང་པོ་ཞིག་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མུས་ཡིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

མཆན།

Anonymous
Dec 06, 2009 12:46 AM

p3jBtg <a href="http://cazesjhkedgi.com/">cazesjhkedgi, [url=http://kzodnsykyooa.com/]kzodnsykyooa[/url], [link=http://bxthevrnibag.com/]bxthevrnibag[/link], http://fbsnylpdsnih.com/