z;º-FÛ-¤VôG-ºzï-¾-;ô-wÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-wïzÅ-ºV¼-»ôh-ºhÝG


2006-12-21
Share

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-Á¼-¾-z®m-‚ô¾-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ºzï-¾-;ô-wÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-wïzÅ-ºV¼-»ôh-ºhÝG-ü hï-¼ÛP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-i-MºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-Åô-m¤-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-ŸÛP-¾Å-hï-zŸÛm- Æô¾-Mãm-hÝ-ºHã¼-fzÅ-ÅÞ-GŸÛÅ-VGÅ-w¾-Vï-zºÛ-mP- ±ôh-z¿e-GmP-¤ÞÅ-¾- ºzï-¾-;ô-wÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-Gż-½‰ÛP-DG-GZÛÅ-ÅÞºP- Å-Eôm-Íï-;¼-86mP-Æô¾-Mãm-HÛ-¾¤-mÅ-Bï-¿km-Åô-m¤-ºhïzÅ-¾Å-ˆÛ-±ôh-z¿e-GmP-¤ÞÅ-¾-ÅôP- Åô-m¤-fôm-Bïh-GP-ºi-»ôP-GÛ-»ôh-¤ïh-¾-fÞGÅ-ŸÛz-GmP-Vïh- z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-DÞ¾-hï¼-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-wïzÅ-Gbm-ºDï¾-z-ŸÛG-»Ûm-ºhÝGü zôh-¤ÛºÛ-Åô-m¤-GŸÛÅ-VGÅ-hï-GZÛÅ-mP-zôh-¤Û-VÛG-FÛ-zMh-ÇeôP-®¤-GmÅ-Çkôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-º±ô-dïm-G®ô-zô-mÛ-Åô-m¤-ŸÛP-¾Å-hï-»Ûm-q-¼ïhü ºhÅ-qºÛ-¾ô-ÁÅ-mÅ-z¸ÞP-GŸÛÅ-VGÅ-hï-GZÛÅ-mP-ºƒÅ-hP- Æm-¤ºÛ-¼ÛGÅ- ±¾- ZÛ-¤-¤ï-bôG-ÅôGÅ-Çoï-¤P-ŸÛG-Æô¾-Mãm-HÛ-¾¤-mÅ-ºhïzÅ-¾Å-‚Å-»ôh-q-hP- hï-fôG-ºhÛ-¾ô-Æm-Vïm-º¤- WP-»ÞºÞ-ºP-Æô¾-Mãm-HÛ-¾¤-mÅ-ºhïzÅ-¾Å-‚ïh-MãºÛ-±ôh-z¿e-‚Å-»ôh-ºhÝG-ü Æô¾-Mãm-HÛ-¾¤-mÅ-ŸÛP-¾Å-‚Å-q-»Ûm-m- º±ï-z-¤ïh-q-hP- ºDô¼-»ÞG-¾-¤Û-Gmôh-q- fôm-Bïh-z¸P-z- ºyôh-zÇeïm-¾-wm-q-ÅôGÅ-hGï-¤±m-hÝ-¤-ŸÛG-»ôh-qºÛ-V-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-ŸÛP-¾Å-hï-zŸÛm-Æô¾-Mãm-Åô-m¤-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-¤²h-WâÅ-Gż-q-ŸÛG-z®m-‚ô¾-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།