z;º-FÛ-¤VôG-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-wËÛm-¾ïm^-hP-W¼-¤m-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-ºhÝG


2007-07-10
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG- ÅP-ZÛm-xÛ-±ïÅ- 11 ZÛm-mÅ-hzÞ-z®ßGÅ-bï- G¸º-ºDô¼-GTÛG-¼ÛP- »ô-¼ôz-‚P-¤ºÛ-»Þ¾-Iâ- wËÛm-¾ïm^-hP- W¼-¤m-zTÅ-ÅÞ-Vïh-wïzÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG- z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-GÛ-¤²h-ºV¼-HÛ-DôPÅ-ÅÞ- »ô-¼ôz-VôÅ-¾¤-¿e-Iâz-z¤- fÛºô-Åô-w×Û-D¾- uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-»m-¾G- wËÛm-¾ïm^-HÛ-±ôGÅ-q-hï-¾ô-zM-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-±ôGÅ-Vïm-fôG-wïzÅ-Mã-»Ûm-ŸÛP- ±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-zXôh-GŸÛ-mÛ- ŸÛ-zhï-hP-Gô-ÁïÅ-ˆÛ-©PÅ-GŸÛ-ŸïÅ-q-»Ûm-ºhÝG- z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-mÅ-¤P-±ôGÅ-¾-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-DG-GZÛÅ-®¤-»ôh-q-mÅ- hP-fôG-wËÛm-¾ïm^-¼Þ-hÝÅ-¼zÅ-ZÛ-ÁÝ-¯-GTÛG-q-ºhÛºÛ-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-DG-hP- hï-hG-mP-DÞ¾-¤fÞm-fzÅ-hGôÅ-G¾-Vï-zºÛ-Ç+ô¼-»Ûm-ºhÝG- hï-XïÅ-W¼-¤m-hÝ-wïzÅ-bï- Ȥ-Ç~ä¼G-IôP-Eï¼-hÝ-±ßGÅ-MãºÛ- hGï-ÇÀôP-¤ºÛ-ºhݾ-FÛ¤Å-hP- Çkô¤-q-ºzôGÅ-ºWôG-GÛ-Gmh-hôm-fh-mP-qºÛ-zÞïh-ˆÛ-¾Å-ºGm-fh-M¾-uÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-hP-qôºÛ-fôG-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- Ç+zÅ-hï¼- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ˆP- W¼-¤m-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-HÛ-¤²Å-ºV¼-»ôh-TÛP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP- zÞïh-ˆÛ-GmÅ-zzÅ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-ºhÝG- hï-zŸÛm-Ç+zÅ-hï¼-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hzÞ-ŸÝGÅ-fôG- hGï-ÇÀôP-¤ºÛ-Çkô¤-Mãm-GÅô-fzÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh- ¤DÅ-q-hP-I-z®ßm-ÅôGÅ-ºhÝÅ-qºÛ-ŸÝGÅ-¤ô¾-HÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-GmP-ºV¼-»ôh-q-zTÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-i-GmÅ-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-xÛ-¹- 7 ±ïÅ- 22 ZÛm-M-G¼-hÝ-xÛ¼-wïzÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།