z;º-„Àôm-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-DG-bà-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã-ü


2007.10.23

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-VôÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¤VôG M-G¼-‚P-Á¼-DÞ¾-HÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-DG-mP-zhÝm-GZÛÅ-¼ÛP-GŸÝP-hôm-xôGÅ-wïzÅ-Vïh-±ïÅ-20ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-wïzÅ-fôm-HÛÅ-±ïÅ-22ZÛm- „ËG-^ô-¼- Å-GmÅ-ÅÞ-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-»ôh-q-¼ïhü ±ïÅ-23mÅ-26z¼-z;º-„Àôm-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¤VôG-GÛÅ- ÇKP-bôG-DÞ¾-HÛ-zôh-qºÛ-hGôm-Çkï-hP-ÇÀôz-IÔ-DG-¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã-»Ûm-q-¤-¸h-ü DÞ¾-hïºÛ-¤P-±ôGÅ-¾-z;º-ÇÀôz-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü ÇKP-bôG-DÞ¾-HÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-Iâz-XïÅ-±ïÅ-27ZÛm-ºƒÅ-¿YôPÅ-DÞ¾-HÛ- ¼-¶P-¾Ð-;Ým-wm-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-wïzÅ-ŸÝGÅ-ˆÛÅ-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-ÇÀôz-IÔ-hP-hGôm-q-DG-¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü hï-mÅ-±ïÅ-29ZÛm-mÝz-zïP-G¾-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-;-¾Û¤-qôP-hÝ-wïzÅ-Mã-»Ûm-q-¿e¼-ZÛm-IPÅ-GZÛÅ-¼ÛP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-XïÅü ±ïÅ-31ZÛm-lô¼-Xï-JÀÛP-hP-Åô-m-hü hï-zŸÛm-xÛ-¹-11qºÛ-±ïÅ-1hP-2¾- lô¼-Xï-JÀÛP-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-¤a-Wâ-ÂÛ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-hÝ-wïzÅ-mÅ-¿eï-GmÅ-DP-M-zBïh-¾Å-ºV¼-hzÞ-º‚ïh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü hï-mÅ-±ïÅ-3ZÛm- Å-¾Þ-J˼-DÞ¾-HÛ-hGôm-qºÛ-mP-GÅÞP-zÁh-GmP-Mã-hP-±ïÅ-5ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-xÛ¼-¾ôG-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-i-GmÅ-fôG-GmÅ-±ß¾-Çeôm-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བདེན་དོན་གླེང་བའི་གཏམ་ཟེར་བའི་དེབ་ཅིག་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎