q;ÛÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-„Ëà-‡ôºÛ-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qü


2007.12.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-q;ÛÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô- ¿+ôG-GÅôh-zbP-zºÛ-XïÅ-¿U¤-„Ëà-‡ô-¾-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-¤Û-±ôÅ-DôP-Fô-Vïm-qôÅ-hï-¼ÛP-q;ÛÅÛ-fm-HÛ-IôP-Eï¼-;-¼-VÛ-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü DôP-¾-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-q;ÛÅÛ-fm-ÆÛh-º²Ûm- q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w×- »ÛÅ-ÆâP-Bôz-»G-qô-¤-‚Å-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-q-¤-¸h-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- m-¶-²ï-Á-¼Ûw×- »ÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-hGôPÅ-ŸÝ-‚-hGôÅ-qºÛ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-q;ÛÅÛ-fm-mP-¸ÛP-VºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hPü hïºÛ-hz¼-¾-q;ÛÅÛ-fm-HÛ-h;º-½‰ôG-»ôh-źÛ-mÝz-‚P-Å-DÞ¾-mP-ºôÅ-zÇkݺÛ-±ôGÅ-ºhÝ-±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºz¼-µÅ-ˆÛ-Gbô¼-Lô¾-zbP-Çeï-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-HÛ-ºôÅ-¤Û-G®ôÅ-qºÛ-¤Û-iâG-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-¼ïhü ¿U¤-„Ëà-‡ô-ºFâPÅ-»Þ¾-q;ÛÅÛ-bºm-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-ŸÛP-Vïm-Å×Ûm-lÛ-mP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-IôP-Eï¼-;-¼-VÛ-mP-iG-uôh-qÅ-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-q-GTÛG-h¤¼-GÅôh-zbP-z-hP-GÅÞ¤-©Å-Bôm-zbP-zºÛ-XïÅ-Å-DÞ¾-hïºÛ-iG-qºÛ-fôG-mÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-ŸÛ-zºÛ-¤Û-Åï¼-fôG-zlz-ÅÛG-z¸ô-¤Dm-¼ÛGÅ-¾-¤ï-¤hº-Mz-VôG-qºÛ-z;º-Ez-zbP-»ôh-q-¼ïhü ŸÛP-Vïm-Å×Ûm-lÛºÛ-IôP-Eï¼-Ⱥï-lï-¼-„˺lï-mP-¾ºP-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-Zïm-dôG-qÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-fôG-¤ï-¤hº-Mz-bï-¤Û-¿S-©Å-Bôm-±zÅ-Vï-wôG-»ôh-q-hPü hï-zŸÛm-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-hPÞ¾-DP-25 ¾-¤ï-zÆïG-zbP-z-hP-¤ô-‡-100 ¿ËG-hP-xÛ-M¾-ˆÛ-ÇezÅ-hïºÛ-¸-VÅ-±ôP-DP-ÅôGÅ-¤ï¼-zÆïG-zbP-zü IôP-Eï¼-;-¼-VÛ-mP-D-Å-hGôP-iô-¤ô-‡-hP-GŸÝP-GÛ-DP-q-¤ï¼-zÆïG-zbP-Çeï-±zÅ-VïºÛ-Gmôh-º±ï-zbP-»ôh-q-hP-hï-¼ÛP-±ôP-DP-±P-¤-ÇKô-Mz-q-hP-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-ºIô-¤Dm-¤ïh-q-hPü Zïm-dôG-q-hP-h¤G-¤ÛÅ-M-¾¤-fôG-¥ã¾-ŸÛz-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎