h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-HÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-xÛ-zBôh-¾G-ºEï¼-vôh-Mã-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2007.12.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-¾-Zï-ÇSôm-¼ôP-M¾-Í-iG-ÅôGÅ-Å-GmÅ-zôh-¤Û-±ôÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-zôh-¾-ŸzÅ-Åô¼-xÛ¼-wïzÅ-hGôÅ-qºÛ-¼ï-z-hP-hï-zŸÛm-zôh-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯ôm-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®m-Gmôm-‚Å-bï-h-V-hï-DÞ¾-h¤-zOGÅ-TÛ-Vï-z¸ôÅ-»ôh-q-±P-¤Å-ÁïÅ-Gž-¿e¼- h-hÝP-hïP-Ç+zÅ-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-¾-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-zôh-¤Û-n¤Å-xÛ-zBôh-¾G-ºEï¼-vôh-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hïºP-hï-DÞ¾-Å-GmÅ-»Þ¾-¤Û-hP-ºƒï¾-»ôh-¤Û-ÇoÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-mü hïP-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-¾-zôh-¤Û-±ô¼-h¤-zOGÅ-TÛ-Vï-‚ïh-zŸÛm-q-ºhÛ¼-Å-GmÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-ˆP-»P-»P-¢¼-»ÛG-ƒÛÅ-bï-zôh-ˆÛ-fôz-fP-z¯ôm-q-hP-hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚ïh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xôGÅ-GTÛG-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-Vz-ÆÛh-ˆÛ-iG-Gmôm-hP-GZÛÅ-mÅ-ÅP-¾ô-M-mG-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-¾-ÆâP-Bôz-‚-Vïh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÁÛG-ˆP-»Ûm-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎