M-G¼-mÅ-q-;Û-ÅÛ-bm-¤Z¤-;-ÁÛ-¤Û¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG-ŸÛ-ºIÛGÅ-»ôP-Vïh-ºzh-z¯ôm-‚ïh-Mãü


2007-07-15
Share

{}ü üM-G¼-PôÅ-mÅ-q-;Û-ÅÛ-bm-¤Z¤-;-ÁÛ-¤Û¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG-ŸÛ-ºIÛGÅ-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü hï-»P-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤×m-¤ô-Èm- ÅÛP-¤VôG-D-Å-‚P-xôGÅ-;-ÁÛ-¤Û¼-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-º±¤Å-ºiÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-GÅÞPÅ-hômü PÅ-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 2005 ¾ô¼-M-G¼-HÛ-;-ÁÛ-¤Û¼-hP-ü q-;Û-ÅÛ-bm-hz¼-HÛ-h-¿e-»ôh-zŸÛm-qºÛ-Å-¤±¤Å-hï-zŸÛm-zXï-qô-Mz-»G-¤ïh-ˆP-hï-½‰ôG-FºÛ-Mã-Aïm-ŸÛG-¤-»Ûm-q¼-ŸÛ-ºIÛGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-mÅ-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-iâG-zTߺÛ-¯ôh-½‰ôG-hï-Åï¾-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¿e¼-h-¿eºP-hï¼-ºHã¼-z-¤ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝGü ºôm-ˆP-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅü ;-ÁÛ-¤Û¼-HÛ-Å-¤±¤Å-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-ºhÝm-q¼-ºHã¼-z-¤ïh-GÅÞPÅ-q-hP-ü VzÅ-TÛG-¤Pº-DÞ¾-ºhÛºÛ-mP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-¼ÛGÅ-¾-¤fº-TÛG-bà-P-±ôÅ-GhôP-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-ˆP-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-hP-EÛ¤-¤±ïÅ-q-;Û-ÅÛ-bm-GZÛÅ-hz¼-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1947 ¾ô¼-h‚Ûm-WÛºÛ-hzP-ºôG-mÅ-¼P-z®m-fôz-mÅ-f-hh-VGÅ-q-mÅ-z¸ÞP-‚P-xôGÅ-;-ÁÛ-¤Û¼-HÛ-zhG-hzP-fh-¯ôh-½‰ôG-»ôh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།