Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-zôh-mP-ºEï¼-m-ºIÛG-fzÅ-¤ïh-qºÛ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-qü


2008-03-31
Share

{}ü üÍôÅô-=ô-¾Û-»-mP-»ôh-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ- hï-¼ÛP-»Þ¾-HÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG-mP-Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-¤ï-¿Uï-hï-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-mP-ºEï¼-m-ºIÛG-fzÅ-¤ïh-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vï-ÁôÅ-hï-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-IôP-Eï¼-Vï-ÁôÅ-Å×Û^Û-mÛ-mP-Çtï¾-»ôh-q-hP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-150 ®¤-ºhÝ-º²ô¤Å-»ôh-qºÛ- Pô-Lô¾-HÛ-fôG- ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- ²ô-ÍÛ-Ç~ï-^ï-w×ô-^Û- ŸÝ-zÅ-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-¤Û-¤P-±ô¼-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-Íô-¾ï¤-wÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-mP-ºEï¼-MãºÛ-¾Å-ºV¼-hï-xÛ¼-Áô¾-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-fÞz-Vïh- ÍôÅô-=ô-¾Û-»-Íô-¾ï¤-wÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-¾-hï-¿e¼-GmP-hGôÅ-qºÛ- Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-GmP-»ôh-q-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-G¾-bï- Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-mP-ºEï¼-z-»Ûm-m- hï¼-zôh-¤Û-±ôÅ-¤Û-z¸ôh-q¼-Pô-Lô¾-»ôP-MãºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-zôh-ˆÛ-Vïh-hÝ-»¼-¾ôPÅ-ÁôG-TïÅ-qºÛ- ¼Å-ˆÛ-ºyïh-h¼-Vïm-qô-ŸÛG-¤hÝm- hï-¼ÛP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-M-mG-¾-±ßGÅ-MãºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¢Ûm-zhG-±ô¼- M-mG-¾-±ßGÅ-MãºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¢Ûm-zhG-GmP-MãºÛ-¾Å-ºV¼-mÅ-xÛ¼-ºfïm-GmP-hGôÅ-q-hP- xôGÅ-¤±ßPÅ-M¾-uÛºÛ-hzÞ-FÛh-hP-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-q¼-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-ŸÝ-Vïh-Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-hzÞ-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-¤Z¤-ŸÝGÅ-¤-GmP-z¼- Pô-Lô¾-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-ºhïzÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།