M-mG-GÝP-ƒm-bP-GÛ-Vz-ÆÛh-Tßh-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-Gbm-ºDï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-


2007.10.22

{}ü üZï-V¼-M-mG-GÝP-ƒm-bP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-hï-ºGô-º±ßGÅ-GmP-mÅ-zhÝm-GTÛG-GÛ-XïÅ-GÝP-ƒm-bP-GÛ-Vz-ÆÛh-Tßh-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-Gbm-ºDï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¤Û-IPÅ-hGÝ-¾Å-Iâz-qºÛ-Mãm-¾Å-±ôGÅ-q-hïÅ-º‚ãP-ºHã¼-HÛ-¾ô-Pô-¿SºÛ-¼ÛP-GÝP-ƒm-bP-GÛ-ºGô-ºFÛh-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- ¤Û-hGÝ-qô-hï-hG-mÛ-Èà-WÛm-bºôÅ-GÝm-ƒm-bP-GÛ-Gô-GmÅ-¤fô-ÁôÅ-iâP-VïºÛ-Gô-GmÅ-hï-¤Þ-¤fÞh-¾ô-Pô- 5 ºÛ-¼ÛP-z¸ÞP-Mã-hP- DôP-M-mG-GÛ-GÝP-ƒm-bP-±ôGÅ-q-hP-»Þ¾-hzP-zNå¼-Vïh-hzP-ÁÝGÅ-Vï-zºÛ-h¤G-uÛºÛ-Gô-GmÅ-hï-»P-zB¼-hÝ-z¸ÞP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- Èà-WÛm-bºô¼-GôP-ŸÝÅ-Gô-GmÅ-hï-hG-fôG-zÇ+ô-zŸG-‚ãP-z-¤-¸h-ºV¼-¾ô-xÛ-¹- 3 qºÛ-mP-»Þ¾-HÛ-hzP-V-¤ïh-qºÛ-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛÅ-DôP-¾-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-Gô-GmÅ-hï-»P-ºzÞ¾-Mã-»Ûm-q-¼ïh- h¿eºÛ-ÆÛh-„Àôm-¶m-WºÛ-Çtºô-»P-Vz-ÆÛh-Tßh-mP-zB¼-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚ãP-»ôh-q-hP-DôP-»Þ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-hï-±ôGÅ-GmP-Ç+zÅ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-Gô-GmÅ-fôG-zB¼-hÝ-zÇ+ô-zŸG-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ¾ïºô-mïP-ŸÛP-Vïm-hP-ÉP-ȺÛ-IôP-Eï¼-HÛ-GÝP-ƒm-bP-GÛ-ºGô-G®ô- ¾Û-Gï-TP- hP- ÁÛ-TÛm-qÛP-n¤-GZÛÅ-Tz-ÆÛh-Tßh-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-Gż-q-GZÛÅ-»Ûm-q-hP- DôP-GZÛÅ-º‚ãP-ºHã¼-¾ô-Pô- 5 ºÛ-XïÅ-h¿eºÛ-M-mG-GÛ-ºGô-ºFÛh-Èà-hP-¶ïm-HÛ-±z-VGÅ-Mã¼-È-¾¤-PïÅ-q-ºi-qô-VGÅ-»ôh-q-¼ïh- h-fïPÅ-ˆÛ-M-mG-GÛ-ºGô-ºFÛh-fôG-GÛ-ºHã¼-z-hïÅ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bºôÅ-DôP-GÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-D-Gbh-hP-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-TP-¯ï-¤Ûm-HÛ-¿+ôG-GÛ-hzP-ÁÝGÅ-hï-VßP-hÝ-zbP-fÞz-q-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བདེན་དོན་གླེང་བའི་གཏམ་ཟེར་བའི་དེབ་ཅིག་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎