fï-¶m-HÛ-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qÅ-M-mG-hP-ºƒï¾-z-MP-fG-¼ÛP-hÝ-GbôP-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.06.25

{}ü üfï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q- Gô-¤ÛP-bP-GÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-GZÛÅ-mP-M-mG-bà-zBôh-hï- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛm-bºôÅ-G®ôÅ-qºÛ-M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-GŸm-hP-¿Ëm-hÝ-ºƒï¾-z-‚Å-qºÛ-fzÅ-‚ãÅ-fh- fï-¶m-HÛ-¤Û-¤P-GP-º±¤Å-ÁÛG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q¼-zdïm- ¾ô-XïÅ-¤ºÛ-xÛ-¹- 1 qôºÛ-mP- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-‚-Mã-hP- xÛ-¹- 3 qºÛ-mP-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkÝ-‚-Mã-Gbm-ºDï¾-¸Ûm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-ºGG-hP- GŸÛ-¯ºÛ-fôG-mÅ-fï-¶m-HÛ-M-VïºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-zŤ-±ß¾-¾-zŤ-GŸÛGÅ-hP- zÇeàm-¤DÅ-‚Å-bï- Gô-¤ÛP-bP-GÛÅ-¤-ºôPÅ-q¼-M-mG-hP-ºƒï¾-z-MP-fG-¼ÛP-hÝ-GbôP-xÛ¼- Gô-¤ÛP-bP-GÛ-±ôGÅ-qºÛ-¯-FÛ¤Å-¾-zXôh-‚-Gż-q-ŸÛG-D-zÇoôm-Mz-»ôh-q-¼ïh- Gô-¤ÛP-bP-GÛ-¯-FÛ¤Å-hP-OÛG-GŸÛ¼-D-zÇoôm-Mz-qºÛ-zXôh-‚ºÛ-mP- M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-Vz-ÆÛh-¾¤-¾ÞGÅ-¾-D-Gbh-GTôG-Mã-hP- fï-¶m-hP-¤Û-¤P-GÛ-zhï-BÛh-GZÛÅ-G¾-ºGPÅ-Vï-ÁôÅ-IÅ-ÅÞ-z¯Û-Mã-»Ûm-ŸïÅ- ±ôGÅ-qºÛ-Gh¤Å-PG-GÛ-±ß¾-hÝ-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- Gô-¤ÛP-bP-GÛ-±ôGÅ-qºÛ-OÛG-GŸÛºÛ-mP-fï-¶m-hP-M-mG-GÛÅ-¤-ºôPÅ-q¼-M¾-Dz-VÛG-OÛ¾-‚-MãºÛ-fzÅ-‚ãÅ-G®ô-hôm-z¸ÞP-Mã-¾Å-ŸÛ-zºÛ-¾¤-mÅ-ºƒï¾-z-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-fzÅ-¾¤-º±ô¾-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-ŸÛG-ˆP-zbôm-»ôh-q-¼ïh-¾- Gô-¤ÛP-bP-GÛ-±ôGÅ-qºÛ-OÛG-GŸÛºÛ-mP- zXôh-‚-hï-¿e¼-ºDôh-qºÛ-Pô-zÁÝÅ-ÁÛG-ˆP- fï-¶m-mP-GÛ-¼ô»ï‡¼-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-qÅ-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎