¤ºô-»Û-Gô-¤±ôm-dôG-ŸÛz-‚ãP-XïÅ-z¼-zL¾-GŸÝP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-VôG-ºhÝG


2006-12-11
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ;ôºï-¼ï-¾º- »ÛÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-Gô-¤±ôm-¾-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-¾Å-DP-mÅ-hô-h¤-dôG-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-h¤-hôm-‚ãP-¤±¤Å- ¤ºô-ÁôG-DG-mÅ-z¼-zL¾-GŸÝP-GÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-ˆÛÅ- GŸÝP-GÛ-º²Ûm-BôP-mP-V-ÁÅ-¾ïm-MãºÛ-¾Å-ºV¼-hï-hzÞ-z®ßGÅ-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-z¼-zŸG-qºÛ-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-mP-¤ºô-hqÞP-h¤G-Åô-ÅôºÛ-ÇK¼-źÛ-mP-z;G-GZ¼-‚-Mã-hP- ¤ºô-»Û-Gô-¤±ôm-n¤Å-h¤ÛGÅ-z®ßGÅ-‚Å-qºÛ-ÇK¼-Å-DG-zhÝm-HÛ-mP-ÇKô-¿UGÅ-Mz-Çeï-Z¼-ºWôG-‚-Mã-hP- hï¼-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-¾Å-DP-mÅ-h¤-hôm-dôG-ŸÛz-GmP-Mã¼-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-¾Å-DP-GÛÅ-GÅÞPÅ-m- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-dôG-ŸÛz-¾Å-‚ïh-q-35 mÅ-Gô-¤±ôm-dôG-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-¹-z-ºhÛºÛ-mP-±ßh-ºGô-z®ßGÅ-fÞz-q-GmP-ºV¼-»ôh-ˆP- »Ûm-mºÛ-dôG-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-V-±P-z-ŸÛG-fÞz-q¼-h-hÝP-hÝÅ-±ôh-ºGô¼-PïÅ-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-;ôºï-¼ï-¾º-»ÛÅ- ¤ºô-»Û-Gô-¤±ôm-dôGÅ-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-hï-G¾-Vï-»Ûm-qÅ- hP-fôG-¤ºô-»Û-Gô-¤±ôm-Z¼-ºWôG-GÛ-¾Å-ºV¼-hï-h¤-hôm-Gô-OÛG-hGôÅ-q-hP- hï-¿e¼-ºfÞh-G®P-fÞz-qºÛ-XïÅ- ¤ºô-ÁôG-DG-mÅ-z¼-zL¾-GŸÝP-mP-V-ÁÅ-¾ïm-MãºÛ-¾Å-hôm-ºGô-z®ßGÅ-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-Ç+Ý-±z- ^ï¶-GÝ-¼ÞP- ŸÝ-zÅ-GÅÞPÅ-m- GŸÝP-GÛÅ-¤ºô-ÁôG-DG-¤Z¤-zŸÝGÅ-»ôh-qºÛ-z¼-zL¾-HÛ-GŸÝP-hï-hÝÅ-fôG Gô-OÛG-¤-GmP-z-»Ûm-m- hïÅ-¯-FÛ¤Å-B¼-OÛG-GÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºV¼-¾-fÞGÅ-ºhôh-¤ïh-¤Dm-±ô¼-¾Å-ºV¼-hï¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-Mã¼-wm-fôGÅ-»ôP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།