¾-hÐGÅ-Èï-¤ÛÅÛ-hGôm-qºÛ-mP-mP-VôÅ-ˆÛ-ºIï¤Å-Çeôm-DP-Gż-q-ŸÛG-ÇKô-º‚ïh-GmP-ºhÝG


2007-07-19
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-¾-hÐGÅ-Å-DÞ¾-mP-¾-hÐGÅ-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¤Û-Z¤Å-Mãm-º²Ûm-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ÇÀôz-IÐ-DG-mP-¾-hÐGÅ-ˆÛ-M¾-¼zÅ-ÇÀôz-ºFÛh-‚-Mã-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-Èï-¤ÛÅÛ-hGôm-qºÛ-mP-mP-VôÅ-ˆÛ-ºIï¤Å-Çeôm-DP-Gż-q-ŸÛG-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ÇKô-º‚ïh-GmP-ºhÝG ¾-hÐGÅ-Å-DÞ¾-mP-¾ô-¿e¼-xÛ-M¾-HÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-q-ÇeôP-yG-¤P-qô-»ôP-GÛ-»ôh-q-hP- hïÅ-Å-DÞ¾-hïºÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-¾-wm-fôGÅ-»ôP-GÛ-»ôh-ˆP- xÛºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-Vï-zºÛ-Aïm-HÛÅ-ÇS-¤ôºÛ-¼ÛG-GŸÝP-Z¤Å-GÝh-ºIô-GŸÛ-VGÅ-»ôh-ºhÝG-ü mP-VôÅ-ˆÛ-ºIï¤Å-Çeôm-DP-hïºÛ-hzÞ-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG- ¾-hÐGÅ-ˆÛ-M¾-ÆÅ-ºWÛGÅ-¤ïh-hzP-xãG-n¤-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ- hïP-ÅP-¾-hÐGÅ-mP-¼P-GÛ-¼ÛG-GŸÝP-¾-z¯Û-ÆâP-ŸÝ-xôGÅ-fh-ºHã¼-z-Vïm-qô-xÛm-»ôh-q-¼ïh-¾- hï-mÛ-G®ô-zô-xÛºÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-qºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-¾-zdïm-mÅ-ºHã¼-z-xÛm-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü ºôm-ˆP-¾-hÐGÅ-ˆÛ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ- ¼P-GÛ-¼ÛG-GŸÝP-Z¤Å-GÅô-ŸÝ-fzÅ-ÅÞ-¼P-GÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-Nå-¯¾-hPôÅ-¼ÛGÅ-n¤Å-zB¼-z¸ô-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG-ü »P-hÝÅ-¼zÅ-17qºÛ-mP-xG-zbz-qºÛ-ºƒâG-q-z;º-zMãh-ˆÛ-Èï-¤ÛÅÛ-hGôm-qºÛ-¤Dm-qô-M¾-hzP-ºƒâG-q-¾GÅ-ˆÛÅ- h-z¼-P-±ôÅ-¾-hÐGÅ-ˆÛ-Nå-¯¾-¼Û-¤ô-hP- Ç+Ý-fP- Ç+Ý-z½‰m-ÅôGÅ-ÇK¤-mP-zŸG-GÛ-»ôh-ˆP- hV-¤Û-¤P-GÛÅ-VôÅ-qºÛ-»ô-VÅ-hï-±ô¼-hh-GÝÅ-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ÇK¤-mP-mÅ-zbôm-bï-¤Û-¤P-¤W¾-D-GmP-hGôÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü ¾-hÐGÅ-Èï-¤ÛÅÛ-hGôm-q¼-hÝÅ-¼zÅ-GZÛÅ-qºÛ-mP-zŸïPÅ-qºÛ-Ç+Ý-fP-ÅôGÅ-Eôm-zÇkô¤Å-m-Ç+Ý-fP-2500®¤-hP-¯-VïºÛ-Ç+Ý-z½‰m-1500®¤-»ôh-ˆP- ºIï¤Å-Çeôm-DP-hïºÛ-mP-zM-V-GTÛG-®¤-¾Å-ºIï¤Å-Çeôm-GmP-¤ïh-¾ÞGÅ- Èï-¤ÛÅÛ- hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-±ï-hzP-¼ÛG-º²Ûm-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།