ÈôP-;ôP-h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-Gô¤-zIôÅ-Mz-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2007.06.25

{}ü üÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-h‚Ûm-WÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-bï- ¤Û-¾ô- 10 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-hï-zŸÛm-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-xÛ-±ïÅ- 1 ZÛm-ºDï¾-HÛ-»ôh-q-¼ïh- hÝÅ-im-hïºÛ-ÇSôm-hï¼-h‚Ûm-WÛºÛ-hzP-zNå¼-ºôG-bà-GmÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-ÈôP-;ôP-GÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-¤fº-¤- DÛ¼Û-ÅÛ- qï-=ïm- HÛÅ- h‚Ûm-WÛºÛ-½ÀâP-ºyÛm-¾Å-DP- „ËÛ-„ËÛ-ÅÛºÛ-¾Å-¼Û¤-DôPÅ-mÅ-Ⱥ¼-^ï-=ô;-º¤- hôm-hPôÅ-ˆÛ-¤FïGÅ-¤ô¾-ŸïÅ-qºÛ-¾Å-¼Û¤-fôG-¾-hï-ÇS-ºiÛ-¾m-GmP-Ç+zÅ- M¾-Dz-GTÛG-¾-¾¤-¾ÞGÅ-GZÛÅ-ŸïÅ-qºÛ-uÛ-ºIôÅ-GŸÛ¼-z¸ÞP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- ÈôP-;ôP-¾-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-vôh-Mã-ºDôh-»ôh-ˆP- ÈôP-;ôP-GÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-hP-ÈôP-;ôP-GÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-zTÅ-q-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-VôG-GÛ-¤ïh-q-¤-±h- ÈôP-;ôP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-¤Û-¤P-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-zM-V- 50 ¤-GbôGÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-MãºÛ-fôz-fP-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- ÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-¯ÛÅ-vôh-‚ïh-Ç+zÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-¿e¼- ÈôP-;ôP-GÛ-¯-FÛ¤Å-hP- uÛ-h¤PÅ-ˆÛ-¼P-hzP- uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-Æô¾-Mãm-DG-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¯Û-ºWôG-‚Å-»ôG-¼ïh- »Ûm-mºP-ÈôP-;ôP-GÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-Gô¤-zIôÅ-Mz-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-ˆÛ-»ôG-¼ïh-TïÅ-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-hï-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎