z¾-qôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-¿+ôG-zÅh-zbP-zºÛ-‚-uôh-¾-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-qü


2006-09-25
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¤Z¤-ºƒï¾-HÛÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-iG-uôh-ÁôG-DG-ŸÛG-GÛÅ-z¾-qôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-¿+ôG-zÅh-zbP-zºÛ-‚-uôh-¾-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-¤IÛm-±z-q- ;Û¼ÛÁ-m- Ç~-È-lݼ- ¤×-È-¼- »ÛÅü IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û- Áï¼ïÅÛ-f- h¤¼-zÅh-zbP-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-»Ûh-GhÝP-iG-qô-‚ãP-z-hPü ¿ËG-hôm-h-¿e-M¾-Dz-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-fôG-zBôh-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼-‚-uôh-hï-¿e¼-Çtï¾-z¼-»G-qô-ŸÛG-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-mÅ-D-HïÅ-qºÛ-±ôGÅ-q- W-=Û-Íï¤-Íï¤- ŸïÅ-qÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛmü M¾-zMãh-¼ÛP-¾ÞGÅ-¾-M¾-Ÿïm-Vï-zºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û- Áï¼ïÅÛ-f- h¤¼-zÅh-GbôP-¤Dm-DôP-±ô-»Ûm-q-PôÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¤-¸hü hï-mÛ-M¾-zMãh-¼ÛP-¾ÞGÅ-¾-M¾-Ÿïm-Vï-zºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-GŸm-n¤Å-¾-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-Zïm-zl-zbP-z-»Ûm-q-¤±ôm-HÛ-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-HÛ-mP-ÆÛh-iâP-VïÅ-Gż-ºGôh-q¼ü z¾-»Þ¾-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛÅ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-‚-uôh-hï¼-„Àô-w¤-hPü Bôm-zXôh-GmP-z-¤-¸hü hôm-Aïm-hï-ŸÛz-ºWâG-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-±ôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-¾Å-Iâz-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-;-f-¤m-Iâ-qôÅÛ‡-ŸïÅ-qºÛ-z¾-qôºÛ-h‚Ûm-»ÛG-±GÅ-q¼-HÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-qºÛ-hrh-Gb¤-mPü GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-¾-¹-z-¿S-¼ÛP-GÛ-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-zMãh-¼Û¤-¾-ÁÝGÅ-Aïm-fïzÅ-Mã-»Ûm-q-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།