M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-h¤-zOGÅ-hP-iG-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2008-03-25
Share

{}ü üZï-V¼-zôh-mP-uÛ-¹-3 ±ïÅ-10 ZÛm-hï-ÇSôm-uÛ-¾ô-1959 ¾ôºÛ-uÛ-¹-3 ±ïÅ-10 ZÛm-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-hzP-º²Ûm-¾-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-¾ô-Pô-ÉÛ¾-qô-49 ºDô¼-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-DÞ¾-mÅ-ºGô-±ßGÅ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-fôG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-mP-h¤-zOGÅ-hP-iG-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- uÛ-¹-3 ±ïÅ-14 mÅ-z¸ÞP-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-IôP-Eï¼-mP-GÛ-¼Ð-¤ô-Vï-hGôm-q-¤fº-zÇ+ô¼-M-¤ÛºÛ-iG-h¤G-Vïh-º²âGÅ-‚Å-bï-hGï-ºhÝm-q-±ô-xÛ¼-zBôh-¤Û-VôG-q-hP-hï-zŸÛm-hGôm-qºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ôºÛ-ZÛm-¼ïºÛ-z¸º-VÅ-º±ô-GmÅ-hP-ºyôh-zÇeïm-Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-¤fÞm-Aïm-¤ïh-q-Vß-hP-JÀôG-ÅôGÅ-z;G-ºGôG-‚Å-bï-h-V-hGï-ºhÝm-±ô-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅ-ÅÞ-ºWâG-MãºÛ-GhÝG-¯çz-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºôG-»ôh-q-hP-uÛ-¹-3 ±ïÅ-24 ZÛm-¼Ð-¤ôºÛ-VïºÛ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-fôG-¤ïh-ŸÝ-z-DôP-¿eô-VÅ-¤ïh-q¼-Ç+Ý-ÆôG-Áô¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-¿Ë-źÛ-Zï-Dô¼-Åï-¼-hP-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGº-¿km-ÅôGÅ-hGôm-Çkï-DG-¾ºP-iG-qôºÛ-h¤G-¤Û-Eôm-Vï-Vïh-º²âGÅ-ˆÛÅ-h¤-zOGÅ-xôGÅ-ºi-z-‚ïh-zŸÛm-GmÅ-»ôh-q-¼ïh- »P-GmÅ-±ß¾-fôm-Gž-¿e¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºzº-fP-hP-Iï-¼ôP- h;¼-¤²ïÅ- ¼P-BôP-¿YôPÅ-hP- M-mG-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-ÅôGÅ-ˆÛ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-GÛ-mP-zôh-¼ÛGÅ-±ôºÛ-Åï¤Å-q-M-mG-GŸÝP-¾-hGº-Ÿïm-‚-fzÅ-ÅÞ-Å-GmÅ-hï-GºÛ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-GÛ-hGôm-Çkï-hP-¤Û-¤P-Çkôh-EÛ¤-hÝ-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-ÇKô¼-¤ô-FÛ-GZÛÅ-¼ï-hP-ºƒÅ-;Û-¾ô-300 ¼ï-ÅôGÅ-ˆÛ-z¸º-V-¤Dô-vôh-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-¼ïh- xôGÅ-GŸm-ŸÛG-mÅ-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-¾-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-zôh-¤Û-ÆôG-Bôm-hP-©Å-Bôm-zbP-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-Wï-¤fô¼-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།