M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÈôP-;ôP-mP-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-Pô-zô-D-xôGÅ-zNå¼-zºÛ-Zïm-D-z¸ô-ÆÛhü


2007.04.22

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Mz-Bô¼-ºôG-uÛ-ºfÞÅ-w¾-Vï¼-ºhï¤Å-zOæGÅ-‚Å-qºÛ-ÈôP-;ôP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-ÈôP-;ôP-mP-h¤PÅ-G®ô-±h-¿km-º²âGÅ-MãºÛ-DÅ-¾ïm-hôm-ºEô¾-‚ïh-MãºÛ-±z-bà- M-mG-GŸÝP-GÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ºhôh-hôm-hP-ºôÅ-º±¤-¿km-q-ŸÛG-z¸ô-MãºÛ-hôm-hÝ- ÈôP-;ôP-mP-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-Pô-zô-D-xôGÅ-zNå¼-zºÛ-Zïm-D-»ôG-¼ïh-TïÅ- ÈôP-;ôP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-mÅ- h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-Tm- Íï-¤Û-¾Û-¾ºô- »ÛÅ-Dï-Å-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh- 1997 ¾ô¼- h‚Ûm-WÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-M-mG-GŸÝP-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-XïÅ- ÈôP-;ôP-GÛ-GŸÛ-¯ºÛ-¯-FÛ¤Å-mP-ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hï-zŸÛm-Å-GmÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-GTÛG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºhï¤Å-zOæGÅ-‚Å-qºÛ-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-GÛÅ-ºhï¤Å-zÇ+ô-‚-Mã-hP- Å-GmÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ºGº-ŸÛG-Å-GmÅ-ˆÛ-¤Û-¤P-GÛÅ-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-¾¤-¾ÞGÅ-hï-GºÛ-mP-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞP-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-zTߺÛ-¼ÛP-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-Tm-±ôÅ- ÈôP-;ôP-mP-±h-¿km-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-GP-¤HôGÅ-º²âGÅ-zCæm-‚-MãºÛ-ÇÀh-zTôÅ-zNå¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-z¯¤-hGôÅ-ŸïÅ-hGôÅ-ºhÝm-Mãm-zÆÛP-zbôm-hP- ºhôm-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP- hï-¾Å-¿kôG-Çeï- M-mG-GŸÝP-GÛ-¾PÅ-xôGÅ-Mãm-º²Ûm-‚ïh-¤Dm-±ôÅ- G-¾ï¼-G-¾ï¼-z¿e-GÛm-z¿e-GÛm-¾-¼Û¤-qÅ-‚Å-bï- h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-MãºÛ-fzÅ-‚ãÅ-¾G-¾ïm-zÇe¼-bï- hôm-h¤-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Mz-Bô¼-zMãh-ºhï¤Å-zÇ+ô-‚Å-qºÛ-ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGm-º²Ûm- ^ô-m¾-=P- GÛÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-¤Ûm-¾-¤Û-¿eôÅ-q¼- ¤-ºôPÅ-qºÛ-¤Û-¾ô- 5ºÛ-¼ÛP-¾ºP-DôP-GÛÅ- ÈôP-;ôP-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-fÞz-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ- ÈôP-;ôP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-GÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-mÅ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-Tm- Íï-¤Û-¾Û-¾ºô- »ÛÅ-Dï-Å-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ÈôP-;ôP-GÛ-¤-ºôPÅ-qºÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-zz-fh-h‚Ûm-WÛºÛ-GŸÝP-hP-M-mG-GŸÝP-hz¼-zŸG-qºÛ-M¾-Dz-GTÛG-¾-¾¤-¾ÞGÅ-GZÛÅ-ŸïÅ-qºÛ-Oô¤-GŸÛºÛ-ºôG- ÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-q-»Ûm-q-GP-ŸÛG-¾-ÈôP-;ôP-GÛ-¤Û-¤P-±ô¼-M-mG-mP-GÛ-¤Û-¤P-‚ÛPÅ-hP-¤Û-ºi-z¼- ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-DôPÅ-GbôGÅ-ˆÛ-¤Û-¤P-±ô¼-¼P-hzP-hP- fôz-fP-GP-º±¤Å-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-Mã-»ôh-qºÛ-fôG-¾- h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-MãºÛ-wÞGÅ-zŤ-»P-ºDôh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎