w×-¼m-ÅÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-DP-ÇeïP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºx¼-hGôÅ-¾ÞGÅ-ŸÝÅ-ºhÝG


2008-04-03
Share

{}ü üZï-V¼-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-¾-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïh-¼ÛP-¤Ûm-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-w×-¼m-ÅÛºÛ-M¾-Å-qï-¼Û-ÅÛºÛ-mP-zÇ+ô¼-Bôh-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅü IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-DP-ÇeïP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºx¼-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-w×-¼m-ÅÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-Ç+Ý-±z-Ç+Ý-ŸzÅ-Íï-¼ô¾i-¤VôG-mÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ôºÛ-¤±m-fôG-ŸÝ-ljm-ŸÛG-wÞ¾-»ôh-ºhÝGü »P-DôP-GÛÅ-ŸÝ-ljm-hïºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-mÅü w×-¼m-ÅÛºÛ-GŸÝP-º²Ûm-q-±ôÅ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-¼Ûm-fP-¤-z¯ÛÅ-q-hP-ü M-mG-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-iG-Gmôm-ºôG-Gmôh-Bôm-wôG-qºÛ-¤Û-¤P-±ô¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-ˆÛ-n¤-q-zÇeïm-HÛ-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-ˆP-GmP-»ôh-q-¼ïhü ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ-zhÝm-ZÛm-w×-¼m-ÅÛºÛ-M¾-Å-qï-¼Û-ÅÛºÛ-mP-»ôh-qºÛ-º²¤-JÀÛP-mP-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-ͺï-w¾- =-¶¼-ŸïÅ-qºÛ-DP-z¯ïGÅ-»ôh-Å-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-hq¾-ºz¼-zÇ+ô¼-zBôh-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-w×-¼m-ÅÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-DP-zMãh-mÅ-¾¤-zMãh-ºDï¾-HÛ-»ôh-qºÛ-V-mÅ-±ôGÅ-DP-ÇeïP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºx¼-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-GmP-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-qï-¼Û-ÅÛ¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-Ç+zÅ-hï¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºV¼-»ôh-ºhÝGü ¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-mÅ-Zï-V¼-JËÛ-¼Û-ÅÛ¼-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-fôG-¤¼-ÇKô-h‚ï-¤²h-ÇKôºÛ-Ç+zÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།