ÈôP-;ôP-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ŸÛG-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-ŸÝGÅ-Mãü


2007-01-31
Share

{}ü üÈôP-;ôP-GÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-ŸÛG-ÈôP-;ôP-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-ŸÝGÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-ÈôP-;ôP-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-zTß-ZÛm-ÈôP-;ôP-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-»Ûm-q-¿e¼-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- Íï-¾ïm-¾Û»ôP- h-¿eºÛ-ÈôP-;ôP-GÛ-uÛ-Ez- ^ô-m¾-^ï-=P- »ÛÅ-D-Gbh-hÝ-zŸïPÅ-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¿e¼-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-DôP-GÛÅ-h¤PÅ-Fôh-hÝ-GÅÞP-zÁh-GmP-zºÛ-mP-¼ÛP-¤Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-¾PÅ-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-¾-ºfÞÅ-¤Û-zM-hP-zTßÛG-®¤-HÛÅ-hïºÛ-fôG-Mz-zBô¼-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-»P-GmP-ÅôP-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- Ç+Ý-ŸzÅ-Íï-¾ïm-¾Û»ôP-»ÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-m- PºÛ-PôÅ-mÅ-h-¼ïÅ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-¾PÅ-q-hï-mÛ-hôm-h¤-qºÛ-fôG-mÅ-ÈôP-;ôP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ÅÞ-D-xôGÅ-zNå¼-fzÅ-ÇÀh-Gô¤-q-hP-qô-hï-¼ïh-¾-¼Û¤-qÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hï-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hP-¤fÞm-qºÛ-fôG-bà-ºHã¼-z-ºIô-zºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-ˆP-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- ÈôP-;ôP-mP-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-zŸïPÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-zM-f¤-qºÛ-Mz-zBô¼-fôz-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- uÛ¼-zbP-ÈôP-;ôP-h‚Ûm-WÛºÛ-ºôG-mÅ-xÛ-¾ô-1997¾ô¼-M-mG-GÛÅ-¯ÛÅ-¾ïm-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-¼Û¤-q-GZÛÅ-®¤-‚ãP-»ôh-ˆP-hï-GZÛÅ-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-fôG-mÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-±ôGÅ-VßP-mÅ-zÇ+ô-ºhï¤Å-‚Å-q-Á-ÇeG-»Ûm-q-¼ïh-¾-h-¼ïÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-ÅÞºP- ^ô-m¾-^ï-=P- ¾Å-ÇÀ-qôºÛ-ÇKô-mÅ-zB¼-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-Mã-PïÅ-Gbm-»Ûm-q-±P-¤Å-±ôh-hqG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།