M-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-zôh-mP-GÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-ÁÝGÅ-Vï-GmP-zü


2008-03-18
Share

{}ü üD-Å-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-mP-zôh-mP-GÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-fôG-xôGÅ-ºG¾-„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-q-hP-ü „ËÛ-WÛ-iÛü ÍïÅ-qÛ-zTÅ-±ôGÅ-q-DG-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-mÅ-JÀïP-ÇÀôP-GmP-zºÛ-Ç+zÅü h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-GP-»P-GÅÞPÅ-¤ïh-q¼-zdïm-JËô-¼D-qÞ¼-mÅ-»Ûm-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-Í-hÛb-mf-¤VôG-mÅü h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-hï-hG-mÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-ü M-mG-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-¿e-zÞ-¼ïh-TïÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-z-hP-ü VzÅ-TÛG-DôP-GÛÅü M-mG-GŸÝP-mÅ-zôh-mP-zôh-¤Û-±ôºÛ-fôG-GhÝG-¯çz-zbP-zºÛ-‚-uôh-¾-M-G¼-GŸÝP-mÅ-PïÅ-q¼-hÝ-fÞGÅ-º±z-»ôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-hGôÅ-ˆÛ-¼ïhü GP-¾GÅ-¸ï¼-m-M-mG-GÛÅ-Zï-V¼-ÆÛh-„Àôm-¤×m-¤ô-Èm- ÅÛP-¤VôG-Í-¼Þ-m-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-¤Û-ºhôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-HÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¾ÞP-ºiïm-GmP-»ôh-q-¼ïhü »P-IôÅ-±ôGÅ-mP-ü h-¿eºÛ-GŸÝP-º²Ûm-DôPÅ-ÅÞ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-¤Z¤-ºƒï¾-»Ûm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-h-z¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Z¤-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-VÛPÅ-hôm-fôG-IôÅ-¤fÞm-zŸG-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q-mÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-M-mG-¾-zÇeàm-¤DÅ-‚Å-q-¤±ôm-HÛ-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-mP-hݺP-JÀïP-ÇÀôP-‚ãP-zÅ-¤-¸h-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-hP-ü hï-ÇS-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¸Þ¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ-»Á-mb-ÅÛm-È-¤VôG-mÅü h-¿e-zôh-mP-GÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛ-mÛ-M-mG-GŸÝP-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-¯-¤ïh-z¸ô-fzÅ-hP-ü mô¼-ºFâ¾-HÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÁÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-qÅ-¤-¸h-M-G¼-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-M-G¼-mP-hݺP-zôh-¤Û-ÇKï¼-¾PÅ-‚ïh-¤Dm-±ôºÛ-fôG-ÇePÅ-º²Ûm-‚ïh-ÇePÅ-¾ºP-Bôm-zXôh-GmP-mÅ-GP-¿e¼-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-;ºÛ-mP-ü JÀïP-ÇÀôP-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-mÅ-¤fº-¤-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-mÅü zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-P-±ôÅ-fÞGÅ-º±z-»ôh-¾ÞGÅ-uÛ-zOGÅ-Çtï¾-¸Ûm-q-»Ûm-GÅÞPÅ-qÅ-¤-¸h-hï-ÇS-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-hï-ÇS-GŸÝP-º²Ûm-qºÛ-Ç+zÅ-ÅÞºP-M-mG-fôG-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-z;º-¾m-GmP-»ôh-ˆP-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-Pô-Lô¾-HÛÅ-xÛ¼-fôm-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།